12 kwietnia 2018

Posiedzenie Zarządu Głównego TPA w Rzeszowie w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Pod przewodnictwem prezesa Zarządu Głównego, prof. nadzw. dr. Zbigniewa Tomkowskiego, obradowało pierwsze w 2018 r. posiedzenie Zarządu Głównego TPA.

W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono sprawy związane z organizacją  pierwszego Polsko-Austriackiego Forum Samorządowego, w przeddzień jego rozpoczęcia. Zreferował je współinicjator Forum, bardzo zaangażowany w wielomiesięczne prace organizacyjne, skarbnik Zarządu Głównego Towarzystwa, mgr inż. Andrzej Karliński.  W procesie przygotowań do organizacji Forum różnymi sposobami zidentyfikowano regiony (województwa), miasta i gminy posiadające umowy o współpracy polsko-austriackiej. Kolejno, odbyto niezliczoną liczbę  rozmów oraz  innych form kontaktu z władzami tych samorządów, co w efekcie zaowocowało ostateczną listą uczestników.

W kolejnym punkcie porządku obrad, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski przedstawił informację o stanie przygotowań do  zorganizowania konferencji naukowej, pt.”Republika Austrii. Dzieje, współczesność, relacje polsko-austriackie 1918-2018”. Konferencja ta ma się odbyć  7 czerwca 2018 r. w  siedzibie jej współorganizatora (obok Zarządu Głównego TPA), Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Podobnie jak w przypadku Forum, organizacja tej konferencji wymagała wielomiesięcznych przygotowań. Główny ich ciężar wziął na siebie jej inicjator, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski. Poinformował, iż uda się opublikować  jeszcze przed  konferencję publikację zawierającą zbiór referatów, które mają być wygłoszone podczas jej obrad nota bene,  prezes ZG jest także redaktorem naukowym tego wydawnictwa  oraz  autorem jednego z podstawowych referatów.

W sprawach organizacyjnych Zarząd Główny przyjął rezygnację mgr inż. Andrzeja Karlińskiego z funkcji skarbnika Zarządu Głównego TPA wyrażając mu podziękowanie za  jego wkład w przygotowanie Forum.

W kolejnym dniu członkowie Zarządu Głównego wzięli udział w Polsko-Austriackim Forum Samorządowym.

Opracował: mgr Stanisław Szumski, Sekretarz Zarządu Głównego TPA