O nas

Jubileusz 60. lecia powstania Towarzystwa Polsko-Austriackiego

Trwają przygotowania do obchodów jubileuszu 60. rocznicy powstania Towarzystwa Polsko-Austriackiego organizowanych w Warszawie przez Zarząd Główny TPA.

Patronat Honorowy nad obchodami objęli JE Ambasador Austrii w Warszawie,
dr Werner Almhofer; Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik; Prezydent M.St. Warszawy, Rafał Trzaskowski; Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Marcin Pałys, Prezydent Uczelni Łazarskiego, Juliusz  Madej.

To w Pałacu Kazimierzowskim, w gabinecie ówczesnego rektora, prof. dra Stanisława Turskiego, 28 grudnia 1959 r. odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa. Stąd też
w murach Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki życzliwości Jego Magnificencji Rektora, odbędą się w dniu 16 listopada 2019 r. jubileuszowe obchody.

Złożą się na nie:

* otwarcie wystawy publikacji naukowych i popularnonaukowych w języku polskim, dotyczących szeroko pojętej problematyki austriackiej, w tym polonijnej. Współorganizatorami wystawy będą, obok Towarzystwa Polsko-Austriackiego, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Austriackie Forum Kultury – Biblioteka Austriacka BUW. Wystawa będzie prezentowana w holu głównym Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
w okresie 16 – 22 listopada 2019 r.

* uroczystość jubileuszowa w pięknej Sali Balowej Pałacu Potockich mieszczącego się
w głównym kampusie uniwersytetu przy ul. Krakowskie Przedmieście. Rozpocznie ją koncert muzyki kompozytorów austriackich w wykonaniu  zespołu muzycznego z Austrii. Koncert będziemy zawdzięczać Austriackiemu Forum Kultury. Następnie głos zabierze Prezes Zarządu Głównego TPA, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, jedyny żyjący współzałożyciel Towarzystwa. Po wystąpieniach gości honorowych  nastąpi wręczenie wyróżnień dla zasłużonych działaczy Towarzystwa oraz osób współpracujących.
A potem…., kolejny koncert. Tym razem uznanego w Polsce i na świecie zespołu jazzu tradycyjnego – Old Timers. W trakcie koktajlu zamykającego uroczystość będzie okazja do spotkań koleżeńskich działaczy Towarzystwa z całego kraju.

Jubileusz 60. lecia powstania TPA świętują już obecnie  oddziały Towarzystwa. Dotychczas różne imprezy zorganizowane zostały przez oddziały w Radomiu przy współpracy radomskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Klubu Środowisk Twórczych „Łaźnia” i Galeria w Radomiu, Łowiczu przy współpracy
II Liceum Ogólnokształcącego imienia M. Kopernika w Łowiczu
i Oddział TPA we Wrocławiu oraz Koło  Młodych TPA w Olkuszu i Oddział TPA
w Cieszynie.

Poniżej dokumenty i zdjęcia z archiwum.

Protokół Zebrania Komitetu Organizacyjnego TPA 1959 str1

Protokół Zebrania Komitetu Organizacyjnego TPA 1959 str2

Lista obecności z zebrania Komitetu Organizacyjnego TPA

Decyzja

Walne Zebranie TPA 6 maja 1960r. – lista obecności 1

Walne Zebranie TPA, 6 maja 1960r. – lista obecności2

prof. Stanisław Turski I prezes TPA

prof. Stanisław Turski w trzecim rzędzie Zbigniew Tomkowski

zdjęcie z archiwum prof. Zbigniewa Tomkowskiego

zdjecie nr 2 z archiwum prof. Zbigniewa Tomkowskiego-rotated

 

NASZE TOWARZYSTWO

Jesteśmy stowarzyszeniem społecznym utworzonym z inicjatywy prof. Stanisława Turskiego, ówczesnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie do Towarzystwa należy ok. 900 osób zrzeszonych w 14 oddziałach terenowych. Są to przede wszystkim przedstawiciele inteligencji, w tym nauczyciele akademiccy i szkół średnich, dyplomaci, twórcy, publicyści, dziennikarze, prawnicy, menedżerowie oraz inne osoby zainteresowane Austrią.

Do Towarzystwa należą osoby fizyczne, natomiast Statut przewiduje możliwość przynależności również osób prawnych – instytucji zainteresowanych współpracą z Austrią.

Od roku bieżącego, po zmianie Statutu (zniesienie wymogu pełnoletności), Towarzystwo przystępuje do organizowania w szkołach średnich Kół Młodzieży TPA.

Od początku swego istnienia i działalności Towarzystwo nasze utrzymuje bliskie kontakty
z Ambasadą Republiki Austrii, Biurem Radcy Handlowego, Forum Kultury Austriackiej i innymi przedstawicielstwami austriackimi w Polsce oraz z Towarzystwem Austriacko – Polskim w Wiedniu i Polonią austriacką.

Naszym celem jest:

  1. prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków polsko-austriackich we wszystkich dziedzinach życia społecznego, kulturalno-oświatowego, gospodarczego i turystycznego,
  2. upowszechnianie wśród społeczeństwa polskiego wiedzy o Austrii, jej dziejach, bogatym i wszechstronnym, wielowiekowym dorobku w dziedzinie nauki, kultury i oświaty, rozwoju społeczno-ekonomicznym, roli jaką spełnia na arenie międzynarodowej oraz wkładzie Austrii w rozwój cywilizacji światowej.

Realizując powyższe cele stosujemy różnorodne metody i formy pracy. Są to między innymi:

  • odczyty, prelekcje i spotkania tematyczne z kompetentnymi osobami posiadającymi wiedzę o Austrii, jej przeszłości i teraźniejszości (historycy, ekonomiści, prawnicy, twórcy, pisarze, dziennikarze, działacze oświaty i kultury i inni),
  • wycieczki poznawczo-turystyczne do szczególnie interesujących miast i regionów Austrii (zabytki, muzea, folklor, polonika, udział w koncertach, spotkania z Polonią, itp.)
  • forum ekonomiczne poświęcone zagadnieniom współpracy polsko – austriackiej z udziałem firm austriackich i polsko-austriackich oraz zainteresowanych polskich przedsiębiorstw i instytucji,
  • sesje i konferencje popularnonaukowe i naukowe organizowane wspólnie z instytucjami naukowymi (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna) mające na celu pogłębianie wiedzy o Austrii na przestrzeni dziejów, związkom historycznym, politycznym i kulturalnym Polski i Austrii oraz współpracy polsko-austriackiej w różnych dziedzinach życia społecznego i ekonomicznego.

Istotne miejsce w realizacji naszego programu spełniają kompleksowe przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe p.n. „Dni Austrii”, organizowane przez oddziały Towarzystwa w różnych regionach Polski (koncerty muzyczne, wystawy, prelekcje, sympozja, konkursy i inne) pod patronatem Ambasadora Austrii oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Poczynając od 2016 r., po przyjęciu przez wybrane instytucje oraz firmy austriackie i polsko-austriackie proponowanej godności Honorowego Członka Wspierającego, Towarzystwo będzie popularyzowało – w różnych formach – ich dorobek i osiągnięcia oraz możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy.