O nas

Konferencja naukowa „Republika Austrii – dzieje i współczesność (1918 – 2018)”

Katedra Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkole Menedżerskiej Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej Warszawie.

W związku z przypadającą w 2018 r.setną rocznicą powstania I Republiki Austrii Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Zarząd Główny Towarzystwa Polsko-Austriackiego organizują w dniu 7 czerwca br ogólnopolską konferencję naukową “Republika Austrii -dzieje,współczesność,relacje polsko-austriackie” z udziałem ośmiu środowisk akademickich i naukowych ( PAN ).

Celem konferencji jest ukazanie warunków powstania , kształtowania i rozwoju Republiki Austrii w okresie stulecia ,drogi do wieczystej neutralności tego państwa, jego roli na arenie międzynarodowej,współczesnych problemów oraz relacji polsko-austriackich w latach 1918 – 2018.
Konferencja odbędzie się pod Honorowym Patronatem JE Ambasadora Austrii w Polsce dra Wernera Almhofera oraz JE Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof.dra hab.Stanisława Dawidziuka,dra h.c.

Temat konferencji:

REPUBLIKA AUSTRII – DZIEJE,WSPÓŁCZESNOŚĆ,RELACJE POLSKO-AUSTRIACKIE

Program konferencji:

1.Problem powstania i ukształtowania się I Republiki Austrii i – prof. WSM Zbigniew Tomkowski, WSM w Warszawie
2.Neutralność Austrii – prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska, WSM w Warszawie
3.Ruch oporu na ziemiach austriackich w latach II wojny światowej – prof. dr hab. Henryk Stańczyk, WSM w Warszawie
4.Stosunki polsko-austriackie po II wojnie światowej – prof. dr hab. Wiesław Balcerak, PAN
5.Austria z punktu widzenia władz PRL. Stosunki sentymentalne czy biznesowe? – prof. nadzw. dr hab. Wanda Jarząbek, PAN
6.Polsko-austriackie relacje w dziedzinie kultury (1918 -1938) – dr Elżbieta Muciek, UMCS
7.Austria i Polska w relacjach bilateralnych po 1989 roku – dr Dorota Litwin-Lewandowska, UMCS Lublin
8 .Polska w Polityce Bruno Kreysky ego w latach 1959-1966 – dr Agnieszka Kisztelińska – Wegrzyńska, Uniwersytet Łódzki
9. Austria moich studiów – ks. prof. dr hab. Edward Walewander,KUL Lublin
10. Etniczny obraz Austrii w XXI w. – dr Ewa Godlewska, UMCS Lublin
11. Austria w Unii Europejskiej
12. Geopolityczne uwarunkowania współczesnej polityki Austrii – dr Aleksandra Chyc, WSM w Warszawie
13.Polityka historyczna Austrii wobec II wojny światowej – mgr Bartosz Chyc, Uniwersytet Warszawski
14.Kwestia polskich dóbr kultury po pierwszej wojnie światowej (z działalności Wydziału Rewindykacyjnego na były zabór austriacki) – dr Kamil Ruszała Uniwersytet Jagielloński
15.Polonia w Austrii (warunkowo) – prof. dr hab. Władysław Kucharski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Komitet Naukowy konferencji stanowią:

1.Prof.dr hab. Genowefa Grabowska Dziekan WNSiA – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
2.Prof.nadzw.dr hab. Wanda Jarząbek – Instytut Studiów Politycznych PAN
3.Prof dr hab. Władysław Kucharski – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
4.Prof.dr hab. Józef Smoliński Uniwersytet im Jana Kochanowskiego w Kielcach
5.Prof.dr hab. Henryk Stańczyk – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
6. Prof.nadzw.dr Zbigniew Tomkowski – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
7.Ks.prof.dr hab. Edward Walewander – Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

Komitet Organizacyjny :

1.Prof.nadzw.dr Zbigniew Tomkowski
2.Doc.dr Kiejstut Szymański
3.Dr Aleksandra Chyc
4.Mgr Patrycja Jurkowska
5.Mgr Magdalena Furmaniak
6.Angelika Basińska studentka I roku studiów I st. Koło Młodych Pedagogów Mentor
7.Paulina Pietrucha  studentka I roku studiów II st. Koło Młodych Pedagogów Mentor

NASZE TOWARZYSTWO

Jesteśmy stowarzyszeniem społecznym utworzonym z inicjatywy prof. Stanisława Turskiego, ówczesnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie do Towarzystwa należy ok. 900 osób zrzeszonych w 14 oddziałach terenowych. Są to przede wszystkim przedstawiciele inteligencji, w tym nauczyciele akademiccy i szkół średnich, dyplomaci, twórcy, publicyści, dziennikarze, prawnicy, menedżerowie oraz inne osoby zainteresowane Austrią.

Do Towarzystwa należą osoby fizyczne, natomiast Statut przewiduje możliwość przynależności również osób prawnych – instytucji zainteresowanych współpracą z Austrią.

Od roku bieżącego, po zmianie Statutu (zniesienie wymogu pełnoletności), Towarzystwo przystępuje do organizowania w szkołach średnich Kół Młodzieży TPA.

Od początku swego istnienia i działalności Towarzystwo nasze utrzymuje bliskie kontakty
z Ambasadą Republiki Austrii, Biurem Radcy Handlowego, Forum Kultury Austriackiej i innymi przedstawicielstwami austriackimi w Polsce oraz z Towarzystwem Austriacko – Polskim w Wiedniu i Polonią austriacką.

Naszym celem jest:

  1. prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków polsko-austriackich we wszystkich dziedzinach życia społecznego, kulturalno-oświatowego, gospodarczego i turystycznego,
  2. upowszechnianie wśród społeczeństwa polskiego wiedzy o Austrii, jej dziejach, bogatym i wszechstronnym, wielowiekowym dorobku w dziedzinie nauki, kultury i oświaty, rozwoju społeczno-ekonomicznym, roli jaką spełnia na arenie międzynarodowej oraz wkładzie Austrii w rozwój cywilizacji światowej.

Realizując powyższe cele stosujemy różnorodne metody i formy pracy. Są to między innymi:

  • odczyty, prelekcje i spotkania tematyczne z kompetentnymi osobami posiadającymi wiedzę o Austrii, jej przeszłości i teraźniejszości (historycy, ekonomiści, prawnicy, twórcy, pisarze, dziennikarze, działacze oświaty i kultury i inni),
  • wycieczki poznawczo-turystyczne do szczególnie interesujących miast i regionów Austrii (zabytki, muzea, folklor, polonika, udział w koncertach, spotkania z Polonią, itp.)
  • forum ekonomiczne poświęcone zagadnieniom współpracy polsko – austriackiej z udziałem firm austriackich i polsko-austriackich oraz zainteresowanych polskich przedsiębiorstw i instytucji,
  • sesje i konferencje popularnonaukowe i naukowe organizowane wspólnie z instytucjami naukowymi (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna) mające na celu pogłębianie wiedzy o Austrii na przestrzeni dziejów, związkom historycznym, politycznym i kulturalnym Polski i Austrii oraz współpracy polsko-austriackiej w różnych dziedzinach życia społecznego i ekonomicznego.

Istotne miejsce w realizacji naszego programu spełniają kompleksowe przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe p.n. „Dni Austrii”, organizowane przez oddziały Towarzystwa w różnych regionach Polski (koncerty muzyczne, wystawy, prelekcje, sympozja, konkursy i inne) pod patronatem Ambasadora Austrii oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Poczynając od 2016 r., po przyjęciu przez wybrane instytucje oraz firmy austriackie i polsko-austriackie proponowanej godności Honorowego Członka Wspierającego, Towarzystwo będzie popularyzowało – w różnych formach – ich dorobek i osiągnięcia oraz możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy.