O nas

Jubileusz 60. lecia powstania Towarzystwa Polsko-Austriackiego

Trwają przygotowania do obchodów jubileuszu 60. rocznicy powstania Towarzystwa Polsko-Austriackiego organizowanych w Warszawie przez Zarząd Główny TPA.

Patronat Honorowy nad obchodami objęli JE Ambasador Austrii w Warszawie,
dr Werner Almhofer; Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik; Prezydent M.St. Warszawy, Rafał Trzaskowski; Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Marcin Pałys, Prezydent Uczelni Łazarskiego, Juliusz  Madej.

To w Pałacu Kazimierzowskim, w gabinecie ówczesnego rektora, prof. dra Stanisława Turskiego, 28 grudnia 1959 r. odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa. Stąd też
w murach Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki życzliwości Jego Magnificencji Rektora, odbędą się w dniu 16 listopada 2019 r. jubileuszowe obchody.

Złożą się na nie:

* otwarcie wystawy publikacji naukowych i popularnonaukowych w języku polskim, dotyczących szeroko pojętej problematyki austriackiej, w tym polonijnej. Współorganizatorami wystawy będą, obok Towarzystwa Polsko-Austriackiego, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Austriackie Forum Kultury – Biblioteka Austriacka BUW. Wystawa będzie prezentowana w holu głównym Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
w okresie 16 – 22 listopada 2019 r.

* uroczystość jubileuszowa w pięknej Sali Balowej Pałacu Potockich mieszczącego się
w głównym kampusie uniwersytetu przy ul. Krakowskie Przedmieście 32. Rozpocznie ją koncert muzyki kompozytorów austriackich w wykonaniu artystów z Austrii. Następnie głos zabierze Prezes Zarządu Głównego TPA, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, jedyny żyjący współzałożyciel Towarzystwa. Po wystąpieniach gości honorowych  nastąpi wręczenie wyróżnień dla zasłużonych działaczy Towarzystwa oraz osób współpracujących.
A potem kolejny koncert członków znanego w Polsce i na świecie zespołu Old Timers oraz wokalistki Magdaleny Howorskiej. W trakcie koktajlu zamykającego uroczystość będzie okazja do spotkań koleżeńskich działaczy Towarzystwa z całego kraju.

Jubileusz 60. lecia powstania TPA świętują już obecnie  oddziały Towarzystwa. Dotychczas różne imprezy zorganizowane zostały przez oddziały w Radomiu przy współpracy radomskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Klubu Środowisk Twórczych „Łaźnia” i Galeria w Radomiu, Łowiczu przy współpracy
II Liceum Ogólnokształcącego imienia M. Kopernika w Łowiczu
i Oddział TPA we Wrocławiu oraz Koło  Młodych TPA w Olkuszu i Oddział TPA
w Cieszynie.

Poniżej dokumenty i zdjęcia z archiwum.

Protokół Zebrania Komitetu Organizacyjnego TPA 1959 str1

Protokół Zebrania Komitetu Organizacyjnego TPA 1959 str2

Lista obecności z zebrania Komitetu Organizacyjnego TPA

Decyzja

Walne Zebranie TPA 6 maja 1960r. – lista obecności 1

Walne Zebranie TPA, 6 maja 1960r. – lista obecności2

prof. Stanisław Turski I prezes TPA

prof. Stanisław Turski w trzecim rzędzie Zbigniew Tomkowski

zdjęcie z archiwum prof. Zbigniewa Tomkowskiego

zdjecie nr 2 z archiwum prof. Zbigniewa Tomkowskiego-rotated

 

NASZE TOWARZYSTWO

Jesteśmy stowarzyszeniem społecznym utworzonym z inicjatywy prof. Stanisława Turskiego, ówczesnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie do Towarzystwa należy ok. 900 osób zrzeszonych w 14 oddziałach terenowych. Są to przede wszystkim przedstawiciele inteligencji, w tym nauczyciele akademiccy i szkół średnich, dyplomaci, twórcy, publicyści, dziennikarze, prawnicy, menedżerowie oraz inne osoby zainteresowane Austrią.

Do Towarzystwa należą osoby fizyczne, natomiast Statut przewiduje możliwość przynależności również osób prawnych – instytucji zainteresowanych współpracą z Austrią.

Od roku bieżącego, po zmianie Statutu (zniesienie wymogu pełnoletności), Towarzystwo przystępuje do organizowania w szkołach średnich Kół Młodzieży TPA.

Od początku swego istnienia i działalności Towarzystwo nasze utrzymuje bliskie kontakty
z Ambasadą Republiki Austrii, Biurem Radcy Handlowego, Forum Kultury Austriackiej i innymi przedstawicielstwami austriackimi w Polsce oraz z Towarzystwem Austriacko – Polskim w Wiedniu i Polonią austriacką.

Naszym celem jest:

  1. prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków polsko-austriackich we wszystkich dziedzinach życia społecznego, kulturalno-oświatowego, gospodarczego i turystycznego,
  2. upowszechnianie wśród społeczeństwa polskiego wiedzy o Austrii, jej dziejach, bogatym i wszechstronnym, wielowiekowym dorobku w dziedzinie nauki, kultury i oświaty, rozwoju społeczno-ekonomicznym, roli jaką spełnia na arenie międzynarodowej oraz wkładzie Austrii w rozwój cywilizacji światowej.

Realizując powyższe cele stosujemy różnorodne metody i formy pracy. Są to między innymi:

  • odczyty, prelekcje i spotkania tematyczne z kompetentnymi osobami posiadającymi wiedzę o Austrii, jej przeszłości i teraźniejszości (historycy, ekonomiści, prawnicy, twórcy, pisarze, dziennikarze, działacze oświaty i kultury i inni),
  • wycieczki poznawczo-turystyczne do szczególnie interesujących miast i regionów Austrii (zabytki, muzea, folklor, polonika, udział w koncertach, spotkania z Polonią, itp.)
  • forum ekonomiczne poświęcone zagadnieniom współpracy polsko – austriackiej z udziałem firm austriackich i polsko-austriackich oraz zainteresowanych polskich przedsiębiorstw i instytucji,
  • sesje i konferencje popularnonaukowe i naukowe organizowane wspólnie z instytucjami naukowymi (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna) mające na celu pogłębianie wiedzy o Austrii na przestrzeni dziejów, związkom historycznym, politycznym i kulturalnym Polski i Austrii oraz współpracy polsko-austriackiej w różnych dziedzinach życia społecznego i ekonomicznego.

Istotne miejsce w realizacji naszego programu spełniają kompleksowe przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe p.n. „Dni Austrii”, organizowane przez oddziały Towarzystwa w różnych regionach Polski (koncerty muzyczne, wystawy, prelekcje, sympozja, konkursy i inne) pod patronatem Ambasadora Austrii oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Poczynając od 2016 r., po przyjęciu przez wybrane instytucje oraz firmy austriackie i polsko-austriackie proponowanej godności Honorowego Członka Wspierającego, Towarzystwo będzie popularyzowało – w różnych formach – ich dorobek i osiągnięcia oraz możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy.