O nas

NASZE TOWARZYSTWO

Jesteśmy stowarzyszeniem społecznym utworzonym z inicjatywy prof. Stanisława Turskiego, ówczesnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie do Towarzystwa należy ok. 900 osób zrzeszonych w 14 oddziałach terenowych. Są to przede wszystkim przedstawiciele inteligencji, w tym nauczyciele akademiccy i szkół średnich, dyplomaci, twórcy, publicyści, dziennikarze, prawnicy, menedżerowie oraz inne osoby zainteresowane Austrią.

Do Towarzystwa należą osoby fizyczne, natomiast Statut przewiduje możliwość przynależności również osób prawnych – instytucji zainteresowanych współpracą z Austrią.

Od roku bieżącego, po zmianie Statutu (zniesienie wymogu pełnoletności), Towarzystwo przystępuje do organizowania w szkołach średnich Kół Młodzieży TPA.

Od początku swego istnienia i działalności Towarzystwo nasze utrzymuje bliskie kontakty
z Ambasadą Republiki Austrii, Biurem Radcy Handlowego, Forum Kultury Austriackiej i innymi przedstawicielstwami austriackimi w Polsce oraz z Towarzystwem Austriacko – Polskim w Wiedniu i Polonią austriacką.

Naszym celem jest:

  1. prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków polsko-austriackich we wszystkich dziedzinach życia społecznego, kulturalno-oświatowego, gospodarczego i turystycznego,
  2. upowszechnianie wśród społeczeństwa polskiego wiedzy o Austrii, jej dziejach, bogatym i wszechstronnym, wielowiekowym dorobku w dziedzinie nauki, kultury i oświaty, rozwoju społeczno-ekonomicznym, roli jaką spełnia na arenie międzynarodowej oraz wkładzie Austrii w rozwój cywilizacji światowej.

Realizując powyższe cele stosujemy różnorodne metody i formy pracy. Są to między innymi:

  • odczyty, prelekcje i spotkania tematyczne z kompetentnymi osobami posiadającymi wiedzę o Austrii, jej przeszłości i teraźniejszości (historycy, ekonomiści, prawnicy, twórcy, pisarze, dziennikarze, działacze oświaty i kultury i inni),
  • wycieczki poznawczo-turystyczne do szczególnie interesujących miast i regionów Austrii (zabytki, muzea, folklor, polonika, udział w koncertach, spotkania z Polonią, itp.)
  • forum ekonomiczne poświęcone zagadnieniom współpracy polsko – austriackiej z udziałem firm austriackich i polsko-austriackich oraz zainteresowanych polskich przedsiębiorstw i instytucji,
  • sesje i konferencje popularnonaukowe i naukowe organizowane wspólnie z instytucjami naukowymi (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna) mające na celu pogłębianie wiedzy o Austrii na przestrzeni dziejów, związkom historycznym, politycznym i kulturalnym Polski i Austrii oraz współpracy polsko-austriackiej w różnych dziedzinach życia społecznego i ekonomicznego.

Istotne miejsce w realizacji naszego programu spełniają kompleksowe przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe p.n. „Dni Austrii”, organizowane przez oddziały Towarzystwa w różnych regionach Polski (koncerty muzyczne, wystawy, prelekcje, sympozja, konkursy i inne) pod patronatem Ambasadora Austrii oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Poczynając od 2016 r., po przyjęciu przez wybrane instytucje oraz firmy austriackie i polsko-austriackie proponowanej godności Honorowego Członka Wspierającego, Towarzystwo będzie popularyzowało – w różnych formach – ich dorobek i osiągnięcia oraz możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy.