Wszystkie wpisy, których autorem jest TPA

9 stycznia 2023

Jubileusz 35 lecia powstania Oddziału TPA w Cieszynie

W okresie 63 lat  istnienia i działania TPA w Polsce Oddział w Cieszynie obchodził będzie w roku 2023, 21 stycznia Jubileusz 35 lecia działalności. W oddziale zostawił swój ślad nieżyjący już prof. Edmund Rosner jeden z założycieli Oddziału w postaci wydawnictwa p.t. Znad Wisły i Dunaju z roku 1988, który znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Przy założeniu TPA było 120 członków, po 35 latach w trybie naturalnym utracono wielu i pozostało 15 członków. Od samego początku działa była skarbniczka Oddziału – Maria Kunz. Bardzo aktywni są członkowie – Helena Siedlak , Helmut Jenkner, Aleksandra Liszka, Szarlotta i Eugeniusz Kozakowie i prezes Maria Gawlas pełniąca tą funkcję od 2003 r.

Towarzystwo organizuje wiele przedsięwzięć , współpracuje z Oddziałami w Polsce , wieloma organizacjami w kraju i za granicą – „Polonia” w Wiedniu, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Miejska Biblioteka w Czeskim Cieszynie.

Członek Towarzystwa jest twórcą Festiwalu Ullmanovskiego od 2018 r. Oddział TPA uczestniczył w dniach 6,7,8,10.2022 w II Polsko – Austriackim Forum Samorządowym w 500 letnim Grodzisku Mazowieckim oraz w obchodach Święta Narodowego Austrii zorganizowanego przez Ambasadę Republiki Austrii w Warszawie.

Program działania to upowszechnianie kultury Austrii poprzez wizyty w Austrii i kontaktach z Austriackim Forum Kultury.

Również informuję , że w dniu 14 stycznia w COK “Dom Narodowy” odbędzie się koncert poświęcony cieszyńskiemu kompozytorowi Victorovi Ullmannovi w 125 rocznicę urodzin.

Maria Gawlas
Prezes Oddziału TPA w Cieszynie

9 grudnia 2022

Gloria Artis dla Wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego, Janusza Gasta

9 grudnia 2022 r. miałem przyjemność uczestnictwa w uroczystości nadania, na wniosek prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego, prezesa Zarządu Głównego TPA, Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Wiceprezesowi Zarządu Głównego TPA, Januszowi Gastowi. Medal przyznany  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego stanowi wyraz uznania dla wieloletniej działalności laureata na polu rozwoju kultury, jako animatora, reżysera teatralnego i scenarzysty, organizatora wielu polskich i zagranicznych wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Początki tej działalności sięgają czasów studenckich. Od 2016 roku jest inicjatorem i kierownikiem artystycznym Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia w Warszawie.
Warto podkreślić, że w dorobku Jubilata są też jego  osiągnięcia w organizacji inicjatyw kulturalnych w Towarzystwie Polsko – Austriackim, którego to aktywnym członkiem Janusz Gast jest od ponad dwudziestu lat.
Wręczenia Medalu dokonała w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Podsekretarz Stanu w tym Ministerstwie, Wanda Zwinogrodzka. Janusz Gast znalazł się wśród, między innymi, kompozytorem, autorem tekstów i wokalistą Ireneuszem Dudkiem, znaną aktorką – Bożeną Dykiel i prof. dr hab. Marianem Pokropkiem – wielce zasłużonym dla dokumentowania kultury ludowej, właścicielem prywatnego muzeum sztuki ludowej w Otrębusach koło Warszawy.

Januszowi Gastowi podczas uroczystości towarzyszyły małżonka i córka.

Laureatowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszej, aktywnej działalności artystycznej i animatorskiej na rzecz upowszechniania kultury i sztuki.

Stanisław Szumski
Sekretarz Generalny TPA

25 listopada 2022

MAŁE ELEKTROGAZOWNIE
(skrót prezentacji na II FORUM SAMORZĄDOWYM TPA)

Dynamiczne zmiany klimatyczne stwarzają niespotykane wcześniej zagrożenia dla przyrody i infrastruktury gospodarczej. Podstawową przyczyną występujących tych zagrożeń jest emitowanie do atmosfery olbrzymich ilości energii, w tym między innymi energii zawartej w gazach cieplarnianych, dwutlenku węgla i metanie pochodzących z pozyskiwania i spalania paliw kopalnianych.
Jedynym z najbardziej efektywnych sposobów zmniejszających powyższe zagrożenia jest zastąpienie nośników energii pochodzenia kopalnego, nośnikami energii zawartej w biomasie organicznej odnawialnej corocznie – roślinnej i pozwierzęcej. Jest to możliwe dzięki Małym Elektrowniom Biogazowym (MEB), w których, na bazie odnawialnego nośnika energii tj. biomasy roślinnej i pozwierzęcej, wytwarzane jest ekologiczne paliwo gazowe – biometan, wykorzystywany w dalszym procesie technologicznym do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, dających zerową bądź ujemną emisję CO2.
Małe Elektrownie Biogazowe zaprojektowane zostały przez trzech inżynierów z Zamościa na czele z inż. Januszem Usidusem, członkiem TPA. W doskonaleniu projektów od lat aktywnie uczestniczy Instytut Chemii i Techniki Jądrowej sp. z o.o. w Warszawie. Projekty zyskały patenty w kraju i zagranicą.
Wśród zalet MEB, obok ekologicznej czystości produkowanej energii, wymienić należy aktywizację gospodarczą rolników pozyskujących biomasę z produkcji roślinnej oraz zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolnej i przemysłu spożywczego, a także pozyskiwanie biomasy z utrzymania w należytym stanie infrastruktury drogowej, wodnej i otoczenia. Wielkimi zaletami MEB jest ich nieprzerwana praca. MEB produkują najtańszą, w porównaniu z innymi źródłami, energię elektryczną i cieplną. Obok produkcji energii produktem MEB jest pozyskiwany w cyklu produkcyjnym ekologiczny nawóz organiczny.
Według szacunkowych wyliczeń, ilość już istniejących oraz możliwych do uzyskania zasobów biomasy organicznej pozwoliłaby na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej stanowiącej 25-30 % obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. Wymagałoby to wybudowania około 4000 Małych Elektrowni Biogazowych o mocy 1 do 2 MWe (energii elektrycznej) i MWt (energii ciepnej) każda. Stworzonych zostałoby w ten sposób około 52 000 miejsc pracy. Oczywiście, konieczne byłoby w takim przypadku zapewnienie odpowiedniego przygotowania fachowego tej kadry.
Niestety, mimo niewątpliwych zalet MEB, zainteresowania tą formą pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej nie są zainteresowane władze, samorządy i przedsiębiorcy. Na skutek tego dotychczas udało się przekonać do projektu zaledwie kilku przedsiębiorców, którzy wybudowali trzy Małe Elektrownie Biogazowe o mocy ok. 1 MWe każda. Tracimy więc nie tylko szansę pozyskania stabilnego, ekologicznego źródła energii, ale również szansę aktywizacji społeczno-gospodarczej, a także, co jest nie mniej ważne, szansę wzrostu świadomości i działań proekologicznych społeczeństwa.
Rozproszone źródła energii, jakimi są MEB zmniejszają zagrożenia dla systemu energetycznego oraz dostaw energii elektrycznej i cieplnej, co ma szczególne znaczenie w okresie różnego rodzaju kataklizmów, w tym konfliktów zbrojnych.

Mec. Roman Podświadek
Członek Prezydium Zarządu Głównego, Prezes Oddziału TPA w Zamościu.

Zdjęcia: Waldemar Kaźmierczak, Oddział TPA w Zamościu.
19 listopada 2022 r.

7 listopada 2022

II Polsko-Austriackie Forum Samorządowe
w Grodzisku Mazowieckim – podsumowanie

W dniach 7 – 8 października 2022 r. odbyło się II Polsko- Austriackie Forum Samorządowe. Zorganizowane było przez Zarząd Główny Towarzystwa Polsko – Austriackiego przy współpracy z władzami samorządowymi Grodziska Mazowieckiego, z burmistrzem –  Grzegorzem Józefem Benedykcińskim. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów partnerskich z Polski i Austrii, polskich samorządów oraz liczna grupa przedstawicieli regionalnych oddziałów Towarzystwa Polsko-Austriackiego z całej Polski, łącznie ponad 100 osób. Uczestnikami Forum była także młodzież z Zespołu Szkół nr 1 oraz z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

Forum odbywało się pod patronatem Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Austrii, Jolanty Róży Kozłowskiej; Ambasadora Austrii w Polsce, Andreasa Stadlera; Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika oraz Związku Miast Polskich.
Grodzisk Mazowiecki to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast powiatowych w Polsce, które w tym roku obchodzi jubileusz 500-lecia uzyskania praw miejskich. Uczestnicy Forum mieli możliwość podziwiania kilku, z wielu  wspaniałych inwestycji dokonanych w tym mieście w ostatnich latach.

Obrady otworzył prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski – Prezes Zarządu Głównego TPA w Warszawie, który przewodniczył także ich pierwszej części.
Witając uczestników wymienił gości honorowych w  osobach:
JE pana Andreasa Stadlera – Ambasadora Austrii w Warszawie,
Konstantina Bekosa – Pierwszego Radcy Handlowego Ambasady Austrii w Warszawie, gości z partnerskiego miasta Grodziska Mazowieckiego w Styrii – Weiz, byłego burmistrza,  Helmuta Kienreicha oraz Franza Kerna; przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i lokalnych władz samorządowych, ze Starostą Powiatu Grodziskiego, Markiem Wieżbickim, radnymi Powiatu Grodziskiego i Rady Miejskiej Grodziska Mazowieckiego. Słowa powitania skierowane były także do przedstawicieli zarządów firm austriackich w Polsce – sponsorów Forum.
Prezes ZG TPA podkreślił, iż II Forum stanowi kontynuację kierunku działań Towarzystwa Polsko – Austriackiego dotyczącego współpracy samorządów z Polski i Austrii, zapoczątkowanych na I Polsko – Austriackim Forum Samorządowym w 2018 r. w Rzeszowie. To miasto aktywnie współpracuje od lat z Klagenfurtem w Karyntii. Wskazał również, że Towarzystwo od ponad sześćdziesięciu lat działa na rzecz współpracy polsko – austriackiej.

JE Ambasador Andreas Stadler w swoim przemówieniu wyraził uznanie pod adresem organizatorów II Forum, posługując się przy tym bezbłędnie językiem polskim. Komplementował działalność Towarzystwa Polsko – Austriackiego, wypowiadając się także z uznaniem o jego Prezesie, prof. nadzw. dr Zbigniewie Tomkowskim. Wskazał na dynamicznie rozwijającą się współpracę Austrii z Polską, wyrażającą się, między innymi, liczbą podmiotów gospodarczych w naszym kraju z udziałem kapitału austriackiego.
Blisko osiemnastoletni dorobek partnerskiej współpracy z samorządem miasta Weiz, przybliżył w interesującej prezentacji Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Józef Benedykciński. Współpraca ta sięga okresu sprzed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu austriackich samorządowców instytucje miejskie Grodziska Mazowieckiego przygotowały szereg projektów, które mogły być zrealizowane krótko po akcesji naszego państwa do Unii Europejskiej. Władze miasta już w tamtych latach korzystały z doświadczeń instytucji miejskich Weiz, w których pod kątem przyjaznej i sprawnej obsługi mieszkańców mogli się szkolić grodziscy urzędnicy.
Wystąpienie Helmuta Kienreicha – byłego burmistrza Weiz,  ukazywało tę współpracę od strony austriackiej.
Oba wystąpienia mogły stanowić przykład możliwości efektywnej współpracy samorządów lokalnych z Polski i Austrii, potrafiącej przynosić obu stronom wielostronne korzyści.
Współpraca Grodziska Mazowieckiego i Weiz wzbudziła wśród uczestników wielki podziw, a przedstawiciele oddziałów regionalnych TPA wystąpili z inicjatywą utworzenia oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Grodzisku Mazowieckim. Życzliwe wsparcie tej inicjatywie obiecał Burmistrz Grzegorz Józef Benedykciński.
Interesującym przykładem, potwierdzającym możliwości korzystnej, wielokierunkowej współpracy samorządów na poziomie regionalnym, była prezentacja przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przedstawiona przez Joannę Lisowską – Nowak i  Rolanda Kuliga z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Kilka dni po zakończeniu Forum, delegacja samorządu wojewódzkiego udała się do Grazu w ramach współpracy z Krajem Związkowym Styria.
Wszystkie te prezentacje miały interesującą formę, ilustrowane były ikonograficznie.

Po przerwie, przewodnictwo obrad przejęli  dr Bogumiła Kmieć, Wiceprezes Zarządu Głównego TPA i Prezes Zarządu Oddziału TPA w Częstochowie oraz dr Tadeusz Żaczek, Członek Prezydium Zarządu Głównego TPA, Prezes Zarządu Oddziału TPA w Łowiczu.
Na początku drugiej części obrad odczytany został list adresowany do organizatorów i uczestników Forum, który skierowała mgr Christa Eisner z referatu do spraw międzynarodowych i Europy przy Urzędzie Rządu Krajowego Styrii. Podziękowała ona prof. nadzw. dr Zbigniewowi Tomkowskiemu – Prezesowi ZG TPA w Warszawie za to, że po raz kolejny została zaproszona na Forum oraz za uhonorowanie jej cenną odznaką „Za zasługi dla Towarzystwa Polsko – Austriackiego”. Przypomniała, że Styria utrzymuje kontakty partnerskie z sześcioma polskimi województwami. Poinformowała też, że obecnie jest przygotowywana wizyta w Polsce nowego Premiera Rządu Krajowego Styrii, Christophera Drexlera. Przybędzie on wraz z przedstawicielami biznesu na początku marca  2023 r. do Krakowa, Warszawy, Lublina i na Podkarpacie. Będzie to też  okazją do odnowienia umów partnerskich z Urzędami Marszałkowskimi.
W dalszej części miały miejsce wystąpienia działaczy regionalnych oddziałów Towarzystwa Polsko – Austriackiego z całej Polski, którzy przekazywali swoje doświadczenia                          i osiągnięcia w wieloletniej pracy oraz w pomysłach na dalszy rozwój działań polsko-austriackich:
Irena Szcześniak – Prezes oddziału TPA w Radomiu
Lubomir Wędzicha – Prezes oddziału TPA we Wrocławiu
dr Bogumiła Kmieć – Prezes oddziału TPA w Częstochowie, Agnieszka Piasny – Prezes oddziału TPA w Olkuszu,
Roman Podświadek – Prezes oddziału TPA w Zamościu,
Maciej Wcisło – inicjator reaktywowania oddziału TPA w Krakowie.
Obrady Forum były miejscem ożywionej, ciekawej dyskusji.

Piątkowe obrady uwieńczyło spotkanie towarzyskie, połączone z  koncertem przygotowanym przez władze samorządowe Grodziska Mazowieckiego.

W sobotę 8 października 2022 r. uczestnicy Forum – działacze TPA, wspólnie z Wiceprezesem Zarządu Głównego TPA, Januszem Gastem, zwiedzali Warszawę, tym razem jej stronę prawobrzeżną. Pożegnaniem ze stolicą był obiad składający się z potraw regionalnej kuchni, znanej z Bazaru Różyckiego na Pradze.

II Forum mogło dojść do skutku przy wsparciu finansowym  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, miasta Grodzisk Mazowiecki oraz  sponsorów – firm: PORR SA z Prezesem Zarządu, Piotrem Kledzikiem; Strabag Sp.zo.o. z Członkami Zarządu, Wojciechem Trojanowskim i Waldemarem Wójcikiem oraz Wiener TU SA Vienna Insurance Group, z b. Prezes Zarządu, Anną Włodarczyk – Moczkowską.

Opracowanie
mgr Stanisław Szumski, Sekretarz Generalny TPA
w Warszawie

14 lipca 2022

Szanowni Państwo,
Zarząd Główny Towarzystwa Polsko-Austriackiego wspólnie z władzami miasta w Grodzisku Mazowieckim organizuje w dniu 7 października 2022 roku II Polsko-Austriackie FORUM Samorządowe. Będziemy obradować pod Patronatem Honorowym JE/JE Andreasa Stadlera, Ambasadora Republiki Austrii w Polsce, Jolanty Róży Kozłowskiej, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Austrii, Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także Prezydenta Zygmunta Frankiewicza, Prezesa Związku Miast Polskich.
Grodzisk Mazowiecki od kilkunastu lat owocnie współpracuje z austriackim Weiz. Liczne przykłady tej współpracy bedą stanowiły wstęp i kanwę dyskusji w czasie FORUM.
II FORUM organizujemy w związku z wysokimi ocenami uczestników I FORUM w Rzeszowie.
W czasie jednodniowych obrad poprosimy gospodarzy poprzedniego FORUM z Rzeszowa i Klagenfurtu o relację z dorobku „po-Forumowej” współpracy.
Do udziału w II FORUM zaprosiliśmy działaczy samorządów regionów, miast, gmin polskich i austriackich od lat współdziałających ze sobą, przedsiębiorców polskich i austriackich, działaczy społecznych i kulturalnych naszych krajów a także przedstawicieli ogniw terenowych naszego
Towarzystwa.
W zasadzie zakończyliśmy pierwszy, zasadniczy etap przygotowań organizacyjnych. Drogą elektroniczną i telefoniczną powiadomiliśmy o szczegółach programowych i organizacyjnych.
Informacje dotarły do wszystkich uczestników FORUM w Rzeszowie a także instytucji, urzędów a także osób prywatnych z którymi mamy kontakt.

W kwestiach związanych z FORUM w tym także akces uczestnictwa prosimy zgłaszać na elektroniczny adres naszego Towarzystwa: kontakt@polska-austria.org.pl
W okresie przygotowań do FORUM bardzo liczymy na Państwa pomoc i współpracę. Zależy nam na sugestiach co do tematyki dyskusji ale także na Państwa doświadczeniach we współpracy z odpowiednikami w Austrii oraz innych krajach UE. Na imienne listy uczestników oczekujemy do 10 września 2022 roku
Dokumenty programowe II FORUM znajdziecie Państwo w zakładce „Dokumenty”.
Andrzej Karliński
Wiceprezes TPA

Program Forum (PL)
Założenia programowe (PL)

Program Forum (DE)
Założenia programowe (DE)

2 czerwca 2022

Uroczystości Ullmannovskie w Cieszynie

Już po raz czwarty zawitały do Cieszyna i Czeskiego Cieszyna Międzynarodowe Uroczystości Ullmanovskie, rozwijając międzynarodowy rozmiar ku pamięci kompozytora Viktora Ullmanna. To niecodzienne wydarzenie kulturalne odbyło się w dniach 21-24.04.2022.

Otwarcie odbyło się 21.kwietnia w Cieszyńskim Ośrodku Kultury “Dom Narodowy”  koncertem kameralnym w wykonaniu mieszkających w Wiedniu – izraelskiej śpiewaczki Shiri Karmon oraz hiszpańskiej pianistki Marii Garzon.
Pomoc Austriackiego Forum Kultury w Warszawie  Towarzystwu Polsko-Austriackiemu Oddział w Cieszynie, współorganizatorowi Uroczystości, umożliwiła miłośnikom muzyki poważnej  poznać twórczość  Viktora Ullmanna kompozytora czasów Holokaustu.
Maria Gawlas – Prezes Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Cieszynie.
Poniżej link do prasowej informacji i fotoreportażu z Uroczystości.
https://wiadomosci.ox.pl/uroczystosci-ullmannowskie-cieszyn-2022,75210

1 czerwca 2022

„Österreich in meinen Augen” / „Austria w moich oczach”                                    
Finał Konkursu w Częstochowie

W dniu 27 maja br. w siedzibie Szkolnego Centrum Turystyki Austrii –                                    Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie miał miejsce finał pierwszej edycji Regionalnego Konkursu „Austria w moich oczach” / „Österreich in meinen Augen”. Konkurs objęty był Patronatem Honorowym  Konsulatu Honorowego Republiki Austrii
w Katowicach oraz Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Warszawie.

Na Konkurs wpłynęło 65 prac uczennic i uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z regionu śląskiego oraz małopolskiego: z Mysłowic, Olkusza, Lublińca, Woźnik, Koziegłów, a także z Częstochowy.  W gronie laureatów znalazło się 26 osób, które uhonorowane zostały nagrodami ufundowanymi przez: Amt der steiermärkischen Landesregierung – Referat Europa  und Außenbeziehungen – Graz,             Steiermark Tourismus – Steirische Tourismus GmbH –  Graz,                                                        Narodowe Biuro Promocji Austrii  austria.info w Warszawie,  Zarząd Główny Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Warszawie oraz Zarząd Oddziału TPA w Częstochowie.

Austria w oczach uczestniczek i uczestników Konkursu wygląda wspaniale.                                  W pracach plastycznych zauważone zostały nie tylko miejsca znane i lubiane z wyjazdów turystycznych, ale także wiele mniej uczęszczanych urokliwych zakątków tego alpejskiego kraju. Swoją wyjątkowością zachwyciły jurorów także prace multimedialne, albumy fotograficzne, a także krótkie formy literackie w języku niemieckim.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: pan Mirosław Bienioszek – Konsul Honorowy Republiki Austrii  w Katowicach, pan Ryszard Stefaniak – Wiceprezydent Miasta Częstochowy, pan Rafał Piotrowski Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz pani Beata Kobyłkiewicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego – Oddziału w Częstochowie

Finałową galę połączoną z rozdaniem nagród laureatom poprowadzili:                                          pan Maciej Trzmiel- dyrektor ZSE w Częstochowie oraz Dorota Grzywna – Wiceprezes Oddziału Towarzystwa Polsko  Austriackiego w Częstochowie.                                                          Uroczystości towarzyszyły także efekty specjalne przygotowane przez dyrektora ZSE jako niespodzianki: fanfary na cześć każdego z laureatów oraz wjazd płonącego tortu. Głównym podkładem muzycznym finału Konkursu był najsłynniejszy walc świata                   i zarazem nieoficjalny hymn Austrii  walc J. Straussa (syna)  ”Nad pięknym modrym Dunajem”.  W części artystycznej wystąpiły uczennice Szkoły Podstawowej Nr 21                      w Częstochowie oraz ZSE w Częstochowie.

Konkurs został zorganizowany przez Szkolne Centrum Turystyki Austrii                                   przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie                                                                               oraz Zarząd Oddziału Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Częstochowie.

Opracowanie: Zarząd Oddziału TPA w Częstochowie   

30 maja 2022

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na czerwcowe spotkanie Wrocławskiego Oddziału TPA, które  odbędzie 2 czerwca (czwartek) 2022 roku o godz. 18.00 w Klubie Muzyki i Literatury.
W części I zapraszamy na koncert  kameralny realizowany w ramach Europejskiego Forum Saksofonowego 2022r.

Informację nadesłał: mgr Lubomir Wędzicha , Wiceprezes Zarządu Głównego,
Prezes Wrocławskiego Oddziału TPA

Pan profesor Ryszard Żołędziewski występował już na naszej uroczystości w Oratorium Marianum.

17 maja 2022

Z życia Wrocławskiego Oddziału TPA

W dniu 5 stycznia 2022r. odbyło się w Klubie Muzyki i Literatury zebranie sprawozdawcze za 2021r. oraz uroczyście obchodziliśmy imieniny Kolegi Sylwestra Szkudlarka.

W dniu 21 stycznia 2022r. na zaproszenie Kolegi Igora Salamona, członka naszego Zarządu Oddziału uczestniczyliśmy w 25 Wrocławskiej Kutii, która odbyła się w Hotelu Panorama przy placu Dominikańskim. Łącznie w Spotkaniu pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Wrocławia uczestniczyło ok. 200 osób, w tym kilkunastu członków TPA. Obecni byli konsulowie honorowi różnych państw działający we Wrocławiu oraz władze miasta.

Wrocławska Kutia to tradycyjne spotkanie bożonarodzeniowe wrocławskich mniejszości narodowych i etnicznych. Zespół „Orawiacy” z Lipnicy Wielkiej zaprezentował kilka orawskich pastorałek. Głównym organizatorem Kutii, był Igor Salamon. Przy wspólnym stole spotkali się Ukraińcy, Polacy, Niemcy, Bułgarzy, Żydzi, Grecy, Austriacy, Czesi, Łużyczanie, Karaimi. Wspólna biesiada rozpoczęła się od dzielenia się prosforą, czyli kawałeczkami pszennego chleba na zakwasie, posmarowanego miodem…

Całość materiału wraz ze zdjęciami do obejrzenia w poniższym linku.

Material-styczen-maj-2022-2

Nadesłał: Lubomir Wędzicha, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes Oddziału TPA we Wrocławiu.

6 maja 2022

Patronat Honorowy Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego objął  Patronatem Honorowym II Polsko – Austriackie Forum Samorządowe, które odbędzie się w dniach 6 – 8 października 2022 roku w Grodzisku Mazowieckim.

Zarząd Główny TPA w Warszawie

5 maja 2022


Zaproszenie na

V  Ogólnopolską Konferencję Naukową Oddziału Łódzkiego
Towarzystwa Polsko-Austriackiego i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
pt.
Europa Środkowo-Wschodnia
we współczesnym ładzie międzynarodowym
 
Łódź, 20.06.2022 r.
Konferencja online (platforma MS Teams)
Termin nadsyłania tematów wystąpień:31.05.2022 r.
Termin nadsyłania tekstów do druku:15.09.2022 r.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Oddział Łódzki Towarzystwa Polsko-Austriackiego zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej Europa Środkowo-Wschodnia we współczesnym ładzie międzynarodowym, która odbędzie się 20 czerwca 2022 roku na platformie MS Teams. Oddział Łódzki Towarzystwa Polsko-Austriackiego po raz piąty organizuje spotkanie naukowe, podczas którego zachęca badaczy związanych z różnymi dyscyplinami naukowymi do refleksji nad tematem wymiany kulturowej, społecznej i politycznej pomiędzy Austrią i szeroko pojętym środowiskiem międzynarodowym.

Współczesne badania humanistyczne i społeczne często podejmują temat zagrożeń. Niewątpliwie następuje transformacja źródeł zagrożeń międzynarodowych, ich głównych podmiotów oraz przedmiotów sporów na globalnej i regionalnej scenie. W ostatnich latach obserwujemy wyraźną zmianę oceny pojęcia bezpieczeństwa: wcześniej traktowano je  wyłącznie przez pryzmat bezpieczeństwa państwa, a obecnie podkreśla się znaczenie bezpieczeństwa samych obywateli i różnych grup społecznych, etnicznych czy religijnych.  Źródła współczesnych zagrożeń scharakteryzować można w kilku zasadniczych grupach – zmiany sojuszów zarówno w kontekście globalnym, jak i regionalnym, czy konsekwencje gospodarcze wywołane skutkami wojen mające odzwierciedleniew relacjach dwu- i wielostronnych, to tylko nieliczne z nich.

Biorąc pod uwagę aktualne zdarzenia chcielibyśmy skoncentrować obszary tematyczne konferencji wokół dwóch wątków przewodnich. W pierwszej kolejności chcielibyśmy spojrzeć na współczesne zagrożenia i relacje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy wojny w Ukrainie. Stąd pierwsza część konferencji przebiegnie pod hasłem Wojna w Ukrainie a ład międzynarodowy. Jednocześnie zamierzamy omówić współczesną politykę zagraniczną państw naddunajskich. Zatem druga część naukowego spotkania poświęcona zostanie tematowi Austria wobec współczesnych zagrożeń i globalnych wyzwań.Obserwowane w ostatnich tygodniach intensywne działania dyplomatyczne skłaniają do refleksji na temat potencjału politycznego państw europejskich, konsekwencji kryzysu migracyjnego i energetycznego, a także przyszłości regionu.

Serdecznie zapraszamy do udziału badaczy zajmujących się tematem Europy Środkowej i Wschodniej – jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością w kontekście zmian politycznych, gospodarczych i społecznych.

Publikacja pokonferencyjna ukaże się w formie e-booka w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego w 2023 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Komitet Naukowy

Dr hab. Justyna Miecznikowska, Prof. UW
Dr hab. Andrzej Dubicki, Prof. UŁ
Dr hab. Magdalena Rekść, Prof. UŁ
Dr hab. Magdalena Żakowska, UŁ
Dr Agata Włodarska-Frykowska
Dr Joanna Ciesielska-Klikowska, UŁ
Dr Jakub Gortat, UŁ

Formularz rejestracyjny

V  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Polsko-Austriackiego i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Europa Środkowo-Wschodnia we współczesnym ładzie międzynarodowym

 20.06.2022(online, via MS Teams)

Tytułreferatu  
Imięinazwisko  
Reprezentowana uczelnia/instytucja  
Abstrakt (nie więcej niż 300 słów)  

 

 

Słowakluczowe
Adres email  

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.05.2022 r. na adres: akisztelinska@gmail.com

Sekretarz konferencji: dr hab. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska.

29 kwietnia 2022

 “ÖSTERREICH IN MEINEN AUGEN“ / „AUSTRIA W MOICH OCZACH“ – reaktywacja konkursu oddziału częstochowskiego TPA sprzed osiemnastu lat

 obecnie jako:

 I Regionalny Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Szkolne Centrum Turystyki Austrii przy ZSE w Częstochowie oraz
Zarząd Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Częstochowie

organizują kolejną edycję konkursu poświęconego Austrii.

Pierwszy konkurs pod tą nazwą odbył się w roku 2004 i miał formę wyłącznie plastyczną, wzięło w nim udział 60 uczennic i uczniów częstochowskich gimnazjów          i szkół ponadgimnazjalnych, a organizatorami byli wówczas:

Zarząd Oddziału TPA w Częstochowie

oraz

Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Częstochowie
.

Mamy nadzieję, że uda nam się po raz kolejny zainteresować uczennice i uczniów turystyką, kulturą i historią Austrii, a także pięknem języka niemieckiego.

Nasz konkurs adresowany jest tym razem nie tylko do społeczności uczniowskiej miasta Częstochowy i okolic, ale także do naszych regionów działania, czyli do miast, gdzie istnieją oddziały Towarzystwa Polsko –Austriackiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

dr Bogumiła Kmieć – Prezes Zarządu Oddziału TPA w Częstochowie

mgr Dorota Grzywna – Opiekunka Centrum Turystyki Austrii przy ZSE w Częstochowie, Członkini Zarządu Oddziału TPA w Częstochowie

25 kwietnia 2022

Przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego z wizytą
u Ambasadora Austrii w Warszawie, mgr Andreasa Stadlera.

 W dniu 25 kwietnia 2022 r., przedstawiciele władz naczelnych Towarzystwa: Prezes Zarządu Głównego TPA, prof. nadzw. dr. Zbigniew Tomkowski, Wiceprezesi Zarządu Głównego TPA, mgr. Janusz Gast i mgr. inż. Andrzej Karliński oraz Sekretarz Generalny TPA, mgr. Stanisław Szumski, złożyli wizytę Ekscelencji Ambasadorowi.

W spotkaniu wziął także udział Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TPA, prof. nadzw. dr Marek Żukowski.

Celem wizyty było przedstawienie informacji o działalności Towarzystwa. Mgr Andreas Stadler objął funkcję najwyższego przedstawiciela Austrii w Warszawie latem 2021 r.

Choć pierwszy kontakt członków władz naczelnych TPA z Ekscelencją Ambasadorem był możliwy w trakcie uroczystości święta narodowego Austrii w październiku 2021 r., była to pierwsza okazja do przedstawienia pełniejszej informacji o dotychczasowej działalności Towarzystwa oraz o planach na najbliższą przyszłość.

Ekscelencja Ambasador wyraził swoje poparcie dla inicjatyw Towarzystwa Polsko – Austriackiego. Dowodem na to jest, między innymi, zgoda na objęcie Honorowym Patronatem II Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego w Grodzisku Mazowieckim, planowanego na 7 października 2022 r. oraz chęć uczestnictwa w tej imprezie.

Wyraził również otwartość na swoje zaangażowanie w inne inicjatywy Towarzystwa, jak uroczystość 35-lecia powstania oddziału TPA we Wrocławiu.

Opr. S. Szumski
Sekretarz Generalny TPA

5 kwietnia 2022

GRATULACJE  DLA KOLEŻANEK
Z ODDZIAŁU PSNJN W CZĘSTOCHOWIE

Przed dwudziestu laty powstał w Częstochowie Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Wspaniałą okazją do uroczystego rozpoczęcia obchodów jubileuszu była kolejna edycja powiatowego konkursu „Wir lernen Idiome” dnia 31 marca 2022r. w Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie. Uczniowie szkół ponadpodstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego przedstawili jurorom swoje prace i rozwiązali test sprawdzający znajomość idiomów. Mgr Beata Kobyłkiewicz − Prezes oraz mgr Joanna Haładyn, Wiceprezes Oddziału PSNJN w Częstochowie zaprosiły dyrektorów szkół z Częstochowy  i powiatu, przedstawicieli władz oświatowych oraz organizacji pozarządowych na uroczysty a jednocześnie roboczy start jubileuszu. Oddział częstochowski TPA reprezentowały: dr Bogumiła Kmieć oraz mgr Dorota Grzywna.

 Gratulujemy całej społeczności PSNJN w Częstochowie dotychczasowych osiągnięć w stałym podnoszeniu jakości nauczania j. niemieckiego w szkołach naszego miasta i regionu. Mamy nadzieję, że PSNJN oraz TPA łączyć będą  nadal więzy przyjaźni a także wspólne przedsięwzięcia. Niech kolejne lata działalności przyniosą jeszcze większe zainteresowanie nauką j. niemieckiego, w tym także historią, kulturą i codziennością Austrii!!!

Niech dzięki Wam, Drogie Koleżanki, nasz ulubiony, z wielką radością nauczany, PRZEPIĘKNY JĘZYK NIEMIECKI, wybrzmiewa nie tylko jako Hochdeutsch, ale także: Wienerisch, Steirisch, Tirolerisch, Kärntnerisch, Salzburgisch…!!!

Opracowanie: częstochowski oddział TPA

4 kwietnia 2022

Szanowni Państwo,
trwają prace związane z przygotowaniem i organizacją II Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego, które odbędzie się w dniach 6 – 8 października 2022 roku w Grodzisku Mazowieckim.
Zainteresowanych udziałem w Forum zachęcamy do zapoznania się z jego założeniami programowymi,  które zamieszczamy poniżej.

 Założenia Programowe
„ II Polsko-Austriackie Forum Samorządowe”
Grodzisk Mazowiecki 6 – 8 października 2022

W kwietniu 2018 roku Zarząd Główny TPA był inicjatorem i organizatorem wspólnie
z Prezydentem Rzeszowa, I Polsko-Austriackiego FORUM Samorządowego.
W obradach tego FORUM uczestniczyło blisko osiemdziesięciu reprezentantów dwudziestu jeden ośrodków samorządu terytorialnego wszystkich szczebli w Polsce oraz kilku z Austrii, w tym delegacja miasta Klagenfurt od czterdziestu lat współpracująca
z Rzeszowem.

W zgodnej opinii uczestników, I FORUM  było niezwykle udanym spotkaniem   osób organizujących współdziałanie polskich społeczności z austriackimi i szerzej unijnymi (wiele województw, miast i gmin współpracuje także z partnerami z innych państw unijnych). Wymiana doświadczeń wzbogacona o wnioski ze współpracy przekazane przez austriackich działaczy samorządowych, przedstawicieli biznesmenów i dyplomatów uczestniczących w FORUM, stanowiły – bez wątpienia –  jakościowo nowy impuls współpracy. Do tego stopnia, że od jego zakończenia – blisko 4 lata temu – do dzisiaj, podnoszony jest postulat organizacji kolejnych  spotkań tego typu.

FORUM było także miejscem manifestacji niezwykłego awansu nowoczesnego i szybko rozwijającego się Rzeszowa, zaś ponad 40. letnia historia partnerskiej  współpracy z Klagenfurtem jest czynnikiem wspomagającym ten rozwój. Z najnowszych relacji – obecnej na FORUM – przedstawicielki rządu krajowego Styrii wynika, że właśnie w rezultacie FORUM, rozpoczął się proces nawiązywania  kontaktów Landu Styria z władzami Podkarpacia i Rzeszowa.
W kontaktach tych uczestniczą także  środowiska biznesowe.

Samorząd terytorialny w Polsce i Austrii ma wielowiekowe tradycje. Doświadczenia polskiego samorządu terytorialnego z okresu I Rzeczypospolitej wykształciły postawy silnej świadomości lokalnej, dominującej nad dobrem wspólnym. Parlament austriacki był w okresie zaborów dla polskich parlamentarzystów, szkołą nowoczesnej demokracji parlamentarnej. Wielu z nich pełniło ważne funkcje w Sejmie i rządach II Rzeczypospolitej Polskiej.

W dobie podważania idei samorządności i widocznych tendencji centralistycznych, naszym obowiązkiem jest propagowanie dobrych doświadczeń kształtujących prospołeczną aktywność i rozwój samorządności. Podstawą sukcesu I FORUM było przedstawienie uczestnikom dorobku Rzeszowa i Klagenfurtu – dwóch dużych miast i aglomeracji. Bazą II FORUM będzie  przedstawienie dorobku współpracy miast dużo mniejszych.

II FORUM Samorządowe zorganizujemy wspólnie z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego. W pierwszej części całodniowych obrad burmistrzowie Grodziska Mazowieckiego oraz austriackiego Weiz przedstawią dorobek blisko dwudziestoletniej współpracy, której rezultaty wykraczają daleko poza poprawną gościnność: mają konkretny wymiar  kulturalno-społeczny i ekonomiczny. Także międzyludzki!

W trakcie obrad podsumujemy ponadto czteroletni okres (od I FORUM) współpracy partnerskiej samorządów Polski i Austrii.  a także spróbujemy określić te sfery wspólnej aktywności, na które występuje rzeczywiste zapotrzebowanie w naszych krajach. Obok dyskusji plenarnej, gdzie dominować będzie tematyka współpracy samorządów planujemy panel pod tytułem  „Biznes, Innowacje, Zielona Gospodarka”.  Grodzisk Mazowiecki jest bardzo dobrym miejscem  do dyskusji na ten temat: to jedno z najszybciej rozwijających się miast średniej wielkości  w Polsce.

Nasza inicjatywa ma służyć  procesom wymiany doświadczeń i wzajemnemu poznaniu narodu polskiego i austriackiego. Jako cegiełka – nasz skromny wkład – w umacnianie UE
i przyjaźni  narodów Europy poprzez  umocnienie samorządności w Polsce w oparciu
o doświadczenia austriackie. a także – mamy nadzieje – samorządów austriackich wzbogacanych o nowatorskie nasze polskie, koncepcje i doświadczenia.

Jednostki samorządu terytorialnego dysponują ogromnymi zasobami doświadczeń
i jednocześnie potrzeb w każdej sferze: od kwestii polityki społecznej, rozwoju kultury poprzez gospodarkę komunalną , kwestie „smart miasta” po rozwój przedsiębiorczości
i innowacyjności jako czynnika zapewniającego udział społeczności w procesach rozwojowych. Tworzą te jednostki – w każdym z naszych państw – przestrzeń społeczno-kulturalną i gospodarczą, tworzą tzw. małe ojczyzny.

 Wymiana informacji i doświadczeń, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów, stanowiące istotę koncepcji naszego Forum., pomogą w umacnianiu więzi pomiędzy naszymi lokalnymi społeczeństwami i instytucjami w naszych państwach co w dalszej perspektywie będzie służyło lepszemu poznaniu i współpracy naszych narodów
w ramach Unii Europejskiej. 

W rezultacie wpisujemy się z naszym FORUM w proces przeciwdziałania przeróżnym nacjonalizmom drążącym życie społeczno-polityczne naszych krajów i kontynentu. Jednocześnie nasza inicjatywa nie ma jakichkolwiek barw politycznych. Ma służyć  procesowi zbliżania się społeczeństw w granicach wspólnej Europy.

Oprac. Andrzej Karliński
Wiceprezes Zarządu Głównego TPA