Statut Towarzystwa Polsko-Austriackiego

Pobierz statut TPA

WARSZAWA 2015

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Polsko-Austriackie, zwane dalej Towarzystwem.

§ 2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polski a siedzibą jego władz naczelnych – m. st. Warszawa.

§ 3.

 1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach.
 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 4. Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych, podlegających legalizacji przez właściwe terenowe organy administracji państwowej.

§ 5. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§ 6. Towarzystwo ma prawo nadawania osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa Polsko-Austriackiego Honorowej Odznaki „ZASŁUŻONY DLA TOWARZYSTWA POLSKO-AUSTRIACKIEGO”.

II. Cele i środki działania

§ 7. Celem Towarzystwa jest:

 1. prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków polsko- austriackich oraz rozwoju współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowo-technicznej, sportowo-turystycznej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii,
 2. zaznajamianie społeczeństwa polskiego z życiem społeczeństwa Austrii, jej historią, sztuką i kulturą oraz osiągnięciami społeczno-gospodarczymi.

§ 8 Powyższe cele Towarzystwo realizuje przez:

 1. inicjowanie, organizowanie i popieranie przedsięwzięć kulturalnych, gospodarczych, naukowych, oświatowych, w tym organizowanie kursów języka niemieckiego,
 2. współpracę z polskimi i austriackimi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi,
 3. utrzymywanie kontaktów z towarzystwami, instytucjami i osobami fizycznymi działającymi na terenie Polski w zakresie działalności Towarzystwa.

III. Członkowie Towarzystwa

§ 9. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych oraz honorowych członków wspierających – osoby prawne i osoby fizyczne.

§ 10. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy, zainteresowani współpracą polsko-austriacką i programową działalnością Towarzystwa.

§ 11. Honorowymi członkami wspierającymi mogą być: osoby fizyczne, instytucje, korporacje, spółki, spółdzielnie, banki, zakłady pracy, wyższe uczelnie publiczne
i niepubliczne, szkoły, placówki naukowe, oświatowe i kulturalne oraz organizacje społeczne zainteresowane statutowo-programową działalnością Towarzystwa i   deklarujące pomoc merytoryczną i finansową.

§ 12. Członkowie Towarzystwa przyjmowani są na podstawie pisemnego oświadczenia przez Zarządy Oddziałów lub przez Zarząd Główny, jeśli na danym terenie nie ma Oddziału. Honorowi członkowie wspierający – osoby prawne przyjmowane są do Towarzystwa na podstawie deklaracji pisemnej władz instytucji wymienionych w § 11.

§ 13.

 1. Honorowi członkowie wspierający – osoby prawne działają w Towarzystwie za pośrednictwem swych upoważnionych przedstawicieli.
 2. Przedstawiciele honorowych członków wspierających – osób prawnych mają prawo brać udział w obradach Walnego Zjazdu Delegatów z głosem doradczym.

§ 14.

 1. Członkami honorowymi Towarzystwa mogą być osoby szczególnie zasłużone dla sprawy stosunków polsko-austriackich lub dla Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadaje Walny Zjazd Delegatów.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, ponadto zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.
 3. Na wniosek Zarządu Głównego Walny Zjazd Delegatów może nadać godność prezesa honorowego wieloletniemu, zasłużonemu prezesowi Zarządu Głównego.
 4. Na wniosek Zarządu Oddziału Towarzystwa, przyjęty jednomyślnie przez uczestników Walnego Zebrania Członków Oddziału, Prezydium Zarządu Głównego może nadać wieloletniemu, zasłużonemu prezesowi Zarządu Oddziału godność Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału.

§ 15. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
 2. uczestnictwa w działalności Towarzystwa,
 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,
 4. posiadania legitymacji i odznaki Towarzystwa.

§ 16. Członkowie mają obowiązki:

 1. aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa,
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. regularnego opłacania składek.

§ 17. Utrata członkostwa następuje przez:

 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie właściwemu zarządowi,
 2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Oddziału za brak aktywnego udziału w pracach Towarzystwa lub nie płacenie w okresie 1 roku składek po uprzednim pisemnym upomnieniu,
 3. wykluczenie na mocy uchwały Zarządu Głównego za działanie niezgodne z postanowieniami Statutu lub przyjętymi powszechnie normami współżycia społecznego,
 4. od uchwały Zarządu Oddziału w przedmiocie skreślenia przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego oraz Walnego Zjazdu Delegatów; od uchwały Zarządu Głównego w przedmiocie wykluczenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Delegatów. Odwołanie od uchwał w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia należy składać w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu z TPA.

IV. Władze Towarzystwa

§ 18.

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walny Zjazd Delegatów
  2. Zarząd Główny
  3. Główna Komisja Rewizyjna
 2. Władze wszystkich szczebli mają prawo dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji, w ilości nie większej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 19.

 1. Wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zjazdu Delegatów w tym przedmiocie.
 2. Kadencja władz naczelnych Towarzystwa trwa cztery lata.

§ 20. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1⁄2 uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 21.

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Główny.
 2. Walny Zjazd może być zwyczajny i nadzwyczajny.

§ 22. Do właściwości Walnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie programu działalności Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. nadawanie godności członka honorowego,
 6. nadawanie godności Prezesa Honorowego Towarzystwa,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Towarzystwa,
 8. uchwalanie zmiany Statutu i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się
  Towarzystwa.

§ 23. Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny, który powiadamia o jego terminie, miejscu, regulaminie i porządku obrad Zarządy Oddziałów oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 30 dni przed terminem. Walny Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami przewidzianymi w porządku obrad ustalonymi przez delegatów.

§ 24. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 1. Głównej Komisji Rewizyjnej
 2. co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków Towarzystwa.

§ 25. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym – delegaci wybrani na walnych zebraniach członków oddziałów,
 2. z głosem doradczym – członkowie władz Towarzystwa, jeżeli nie zostali wybrani delegatami, członkowie honorowi, przedstawiciele honorowych członków wspierających – osób prawnych, honorowi członkowie wspierający – osoby fizyczne oraz zaproszeni goście.

§ 26. Zarząd Główny składa się z 11-21 członków wybieranych na Walnym Zjeździe Towarzystwa; ponadto w skład Zarządu Głównego wchodzą prezesi oddziałów terenowych Towarzystwa.

§ 27. Do właściwości Zarządu Głównego należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. uchwalanie regulaminów wewnętrznych oraz planów pracy Towarzystwa,
 3. rozstrzyganie spraw spornych między członkami Towarzystwa, związanych z jego
  działalnością,
 4. powoływanie Rady Społeczno-Programowej, w skład której wchodzą
  przedstawiciele Towarzystwa oraz honorowych członków wspierających – osób prawnych. Zadania, zakres, formy pracy oraz regulamin są uchwalane przez członków Rady. Powoływanie sekcji, zespołów i komisji problemowych, zatwierdzanie ich zakresu pracy i regulaminów oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
 5. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów,
 6. uchwalanie budżetu Towarzystwa,
 7. podejmowanie uchwał o przyjmowaniu, skreślaniu i wykluczaniu członków
  Towarzystwa,
 8. zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów i ustalanie zasad uczestnictwa w jego obradach,
 9. nadawanie Honorowej Odznaki „ZASŁUŻONY DLA TOWARZYSTWA POLSKO-AUSTRIACKIEGO”,
 10. ustanawianie wysokości składek członkowskich.

§ 28.

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1⁄2 uprawnionych do głosowania członków, w tym prezesa lub jego zastępcy. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez prezesa lub upoważnionego zastępcę w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§ 29. Zarząd Główny wybiera spośród siebie 11-15 osobowe Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzi prezes, 1-4 wiceprezesów, sekretarz generalny, 1-3 sekretarzy, skarbnik oraz pozostali członkowie Prezydium.

§ 30.

 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w czasie między posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykle większością głosów, przy obecności co najmniej 1⁄2 uprawnionych do głosowania, w tym prezesa lub jego zastępcy.

§ 31.

 1. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 32.

 1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

V. Oddziały terenowe Towarzystwa

§ 33.

 1. Jednostką terenową Towarzystwa jest oddział powołany na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 2. Do powołania oddziału Towarzystwa wymagana jest liczba co najmniej 12 osób.
 3. Teren działalności Oddziału i miejsca siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.
 4. Przy Zarządzie Głównym może być powołany Oddział grupujący członków Towarzystwa z różnych miejscowości.

§ 34.

 1. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja władz oddziału trwa trzy lata.
 3. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1⁄2 uprawnionych do głosowania członków.

§ 35.

 1. Walne Zebranie członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
  1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz Towarzystwa,
  2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
  3. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,
  4. Wybór delegatów na Walny Zjazd Towarzystwa w ilości ustalonej każdorazowo przez Zarząd Główny.

§ 36. W Walnym Zebraniu członków Oddziału biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – wszyscy jego członkowie,
 2. z głosem doradczym – przedstawiciele Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Walne Zebranie oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału.

§ 37. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków oraz Zarząd Główny co najmniej na 14 dni przed terminem.

§ 38.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków Oddziału.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 39. Zarząd Oddziału składa się z 5-7 członków, spośród których wybiera się prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 40. Do właściwości Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
 2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
 3. przyjmowanie członków oddziału oraz powoływanie Kół Młodzieży stanowiących integralną część Oddziału,
 4. opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Zarząd Główny,
 5. zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny,
 6. składanie Zarządowi Głównemu corocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej.

§ 41. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 42.

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, dokonywana minimum raz w roku.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

VI. Majątek i fundusze

§ 43. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.

§ 44. Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. dotacje, subwencje, darowizny,
 2. składki członkowskie,
 3. dochody z działalności statutowej.

§ 45. Oświadczenie z zakresu praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa składają: prezes, sekretarz generalny, sekretarze, skarbnik oraz inne osoby upoważnione do tego przez Zarząd Główny; dla ważności oświadczenia wymagane są podpisy dwu upoważnionych osób.

VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 46. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1⁄2 uprawnionych do głosowania.

§ 47. W razie rozwiązania się Towarzystwa ostatni Walny Zjazd Delegatów określi w drodze uchwały przeznaczenie majątku Towarzystwa.