Regulamin Koła Młodzieży

Regulamin Koła Młodzieży Towarzystwa Polsko-Austriackiego

[do pobrania]

§ 1.

1. Na podstawie par. 40 pkt.3 Statutu TPA oraz w oparciu o Uchwałę Programową Walnego Zjazdu Delegatów w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2015 r. Oddziały Towarzystwa mogą tworzyć Koła Młodzieży (Szkolne Koła Młodzieży i Akademickie Koła Młodzieży).

2. Decyzję o utworzeniu i rozwiązaniu Koła Młodzieży podejmuje Zarząd Oddziału w formie uchwały.

3. Koła Młodzieży stanowią integralną część Oddziału i podlegają Zarządowi Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.

4. Członkami Szkolnego Koła Młodzieży może być młodzież szkół średnich, natomiast członkami Akademickiego Koła Młodzieży  studenci zainteresowani realizacją celów TPA i będącymi jego członkami.

5. Koło Młodzieży powinno liczyć nie mniej jak 10 osób.

6. Koło Młodzieży realizuje cele statutowe i programowe TPA w formach i metodach adekwatnych dla działalności młodzieży, zwłaszcza organizuje spotkania, prelekcje, konkursy, wyjazdy do Austrii zapoznające z relacjami polsko-austriackimi oraz kulturą Austrii.

7. Członkowie Koła Młodzieży podlegają zasadom określonym w Statucie TPA.

8. Członkowie Koła Młodzieży wybierają ze swojego składu Zarząd Koła w liczbie 3-5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd opracowuje plan pracy oraz kieruje działalnością Koła.

9. Kadencja Zarządu trwa dwa lata jednak nie dłużej jak kadencja władz Oddziału.

10. Przewodniczący Koła Młodzieży jest członkiem Zarządu Oddziału.

§ 2.

11. Działalność Koła Młodzieży finansowana jest ze środków finansowych będących w dyspozycji Oddziału.

12. Członkowie Koła Młodzieży TPA opłacają składkę członkowską w wysokości co najmniej 1,00 zł (jeden złoty) miesięcznie. Pieniądze uzyskane ze składek służą finansowaniu działalności Koła Młodzieży

13. Akademickie Koło Młodzieży może, za zgodą Zarządu Oddziału TPA oraz zgodnie z obowiązującym prawem, pozyskiwać na swoją działalność środki finansowe poprzez organizowanie imprez przynoszących dochód.

14. Za obsługę finansową Koła Młodzieży TPA odpowiada Zarząd Oddziału.

§ 3.

15. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują stosowne przepisy prawne regulujące działalność stowarzyszeń oraz Statut Towarzystwa Polsko-Austriackiego.

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Głównego TPA w dniu 23.04.2016 r.