Projekt regulaminu

Pobierz [projekt regulaminu] i [załącznik]

Projekt


REGULAMIN RADY SPOŁECZNO – PROGRAMOWEJ

TOWARZYSTWA POLSKO – AUSTRIACKIEGO

§ 1

Radę Społeczno-Programową powołuję Zarząd Główny Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Warszawie na podstawie § 27 pkt. 4 Statutu Towarzystwa

§ 2

Rada Społeczno-Programowa TPA jest niezależnym organem samodzielnie określającym zakres, metody i formy swej działalności oraz zasady pracy określone w Regulaminie uchwalonym podczas pierwszego posiedzenia Rady, zwołanego przez Prezesa Zarządu Głównego TPA.

§ 3

Na podstawie § 9, § 13 pkt. 1 oraz § 27 pkt. 4 w skład Rady Społeczno-Programowej TPA wchodzą:

 • Przedstawiciele Towarzystwa Polsko-Austriackiego
 • Przedstawiciele Honorowych Członków Wspierających – osób prawnych: instytucji, firm austriackich i polsko-austriackich.
 • Honorowi Członkowie Wspierający – osoby indywidualne.

Ponadto do składu Rady mogą być powołani przez Radę przedstawiciele instytucji oświatowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą polsko-austriacką oraz deklarujący wspieranie społecznej działalności statutowo-programowej TPA

§ 4

Podstawowym zadaniem Rady Społeczno-Programowej TPA jest:

 • Udzielanie Towarzystwu pomocy merytorycznej i finansowej w realizacji jego zadań statutowych, mających na celu upowszechnianie – w różnych formach – w społeczeństwie polskim rzetelnej wiedzy o Austrii, jej wielowiekowej historii, wszechstronnym dorobku w dziedzinie społeczno-ekonomicznej, naukowej, oświatowej i kulturalnej, o wkładzie tego kraju w rozwój cywilizacji światowej oraz przyczynianie się do pogłębiania przyjaznej współpracy polsko-austriackiej w sferze społecznej.
 • Popularyzowanie w środowiskach biznesu, zwłaszcza wśród instytucji oraz firm austriackich i polsko-austriackich działalności programowej TPA oraz pozyskiwanie dla idei współpracy polsko-austriackiej nowych Honorowych Członków Wspierających.

§ 5

Do kompetencji Rady Społeczno-Programowej TPA należy:

 • Zapoznawanie się, zgłaszanie uwag i propozycji oraz opiniowanie rocznych planów działalności statutowo-programowej TPA
 • Zatwierdzanie preliminarza wydatków przeznaczonych na działalność Zarządu Głównego TPA (fundusze uzyskane z deklarowanych wpłat Honorowych Członków Wspierających oraz innych instytucji udzielających Towarzystwu pomocy finansowej
 • Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych ZG TPA.

§ 6

Działalnością Rady Społeczno-Programowej TPA kieruje 5-7 osobowe Prezydium w składzie: dwóch współprzewodniczących: przedstawiciel TPA oraz przedstawiciel Honorowych Członków Wspierających, Sekretarz oraz członkowie Prezydium.

§ 7

Posiedzenia Rady Społeczno-Programowej TPA zwołują współprzewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 8

Uchwały i postanowienia Rady Społeczno-Programowej TPA są przyjmowane zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania.

§ 9

Posiedzenia Rady Społeczno-Programowej TPA są protokołowane. Treść protokołu podlega zatwierdzeniu podczas najbliższego posiedzenia.

Regulamin został zatwierdzony na posiedzenia Rady w dniu……………………..2016r.


Załącznik

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU RADY SPOŁECZNO-PROGRAMOWEJ TOWARZYSTWA POLSKO-AUSTRIACKIEGO

 1. Zgodnie z §11 Statutu TPA Honorowymi Członkami Wspierającymi mogą być: osoby fizyczne, instytucje, korporacje, spółki, spółdzielnie, banki, zakłady pracy, wyższe uczelnie publiczne i niepubliczne, szkoły, placówki naukowe, oświatowe i kulturalne, organizacje społeczne (osoby prawne – członkostwo zbiorowe) zainteresowane współpracą polsko-austriacką i działalnością statutowo-programową Towarzystwa oraz deklarujące udzielanie mu pomocy merytorycznej i finansowej.
 2. Honorowych Członków Wspierających przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Warszawie na podstawie deklaracji złożonej przez daną osobę prawną lub indywidualną, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.
 3. Wyrazem przyjęcia jest przekazanie przez Zarząd Główny TPA Honorowemu Członkowi Wspierającemu Dyplomu oraz wpisanie do Złotej Księgi Honorowej.
 4. Na podstawie § 25 pkt. 2 Statutu TPA przedstawiciele Honorowych Członków Wspierających – osób prawnych oraz indywidualni Honorowi Członkowie Wspierający mają prawo brać udział w pracach Rady Społeczno-Programowej TPA, terenowych oddziałów TPA oraz z głosem doradczym w Walnym Zjeździe Delegatów TPA.