Uchwała Programowa

Pobierz Uchwałę programową

Uchwała Programowa
Walnego Zjazdu Delegatów
Towarzystwa Polsko-Austriackiego

odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku
w Warszawie

I

W okresie jaki upłynął od poprzedniego Zjazdu Delegatów TPA (16.04.2010r.) Towarzystwo Polsko-Austriackie mimo trudnych warunków wynikających z przeobrażeń dokonujących się w Polsce z powodzeniem realizowało swe statutowe zadania mające na celu przyczynianie się na płaszczyźnie społecznej do umacniania i rozwoju wszechstronnej współpracy polsko-austriackiej.

II

Doświadczenia i dorobek Towarzystwa uzyskane w warunkach zmian społeczno-gospodarczych Polski potwierdzają w pełni, że potrafiło ono dostosować swój program i działalność do wymogów współczesności.

Realizacja celów statutowych, świadomość ich znaczenia dla żywotnych interesów Polski i Austrii oraz dobrowolność członkostwa w TPA nakłada na całe Towarzystwo, na jego władze naczelne, na wszystkie jego terenowe ogniwa organizacyjne, na wszystkich członków, obowiązek aktywnego uczestnictwa w procesie kształtowania i umacniania więzów przyjaźni i współpracy miedzy oboma państwami i narodami. Jest to szczególnie ważne w jubileuszowym roku 55-lecia istnienia i działania Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Fakt ten powinniśmy uwzględniać w bieżącej działalności Towarzystwa.

Z perspektywy minionych lat można z satysfakcją stwierdzić, iż dzięki niestrudzonej i pełnej poświęcenia społecznej pracy licznych rzesz jego członków Towarzystwo nasze wniosło znaczący wkład w rozwój przyjaznych stosunków miedzy społeczeństwem polskim i austriackim.

III

Zakres działalności Towarzystwa jest bardzo rozległy, obejmujący całokształt wszechstronnych kontaktów między Polską i Austrią. Stąd też program nasz uwzględnia różnorodne formy działalności w dziedzinie oświaty, kultury, nauki, turystyki i gospodarki. Terenowe jednostki naszego Towarzystwa , które w najbardziej istotny sposób przyczyniają się do realizacji programu TPA mają oczywiście niejednakowe warunki i możliwości działania w poszczególnych dziedzinach współpracy obu państw i narodów. Niemniej jednak uznając pewną specyfikę i specjalizację oddziałów, należy czynić starania o rozwijanie działalności we wszystkich wymienionych dziedzinach.

IV

Walny Zjazd Delegatów ze szczególnym uznaniem traktuje wysiłki i dorobek oddziałów TPA w organizowaniu kompleksowych imprez kulturalnych pod nazwą „Dni Kultury Austriackiej” oraz „Dni Polsko-Austriackich”. Bogaty i różnorodny program tych przedsięwzięć przyczynia się do upowszechniania wśród społeczeństwa wiedzy o Austrii, rozwoju stosunków polsko-austriackich oraz popularyzowania Towarzystwa Polsko-Austriackiego w wielu regionach naszego kraju.

Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki staraniom oddziałów TPA, współorganizatorami „Dni” są terenowe organy administracji państwowej i samorządowej. W konsekwencji „Dni Austrii” stanowią dobrą okazję do nawiązania przez polskie miasta i województwa kontaktów z miastami i krajami (landami) austriackimi oraz zapoczątkowania obustronnie korzystnej współpracy w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

Walny Zjazd Delegatów zaleca oddziałom TPA podejmowanie – w miarę możliwości – trudu organizowania „Dni Austrii” jako dobrej, sprawdzonej formy działalności naszego Towarzystwa. Umiejętne zainteresowanie władz terenowych Austrią i działalnością Towarzystwa stanowi poważny dorobek oddziałów TPA. Doświadczenia uzyskane w tym zakresie należy kontynuować.

V

Walny Zjazd Delegatów zaleca, aby oddziały TPA uwzględniały w swej działalności programowej zadanie upowszechniania – w różnych formach – wiedzy o historii, teraźniejszości i przyszłości Austrii, w tym szczególnie o ważnych wydarzeniach w dziejach Polski i Austrii, jak np. – święta narodowe, rocznice Odsieczy Wiedeńskiej, rocznice bratniego Towarzystwa Austriacko-Polskiego, Związku Polaków w Austrii „Strzecha”. Z okazji tych wydarzeń należy podejmować i realizować różnorodne przedsięwzięcia: odczyty, prelekcje, projekcje filmowe, spotkania z twórcami kultury, uczonymi i przedstawicielami austriackich instytucji i stowarzyszeń, sesje popularnonaukowe, wystawy, wycieczki do Austrii i inne – w zależności od możliwości poszczególnych ogniw Towarzystwa.

VI

Walny Zjazd Delegatów zaleca podjęcie przez nowo wybrany Zarząd Główny TPA działań  mających na celu przygotowanie publikacji ukazujących dorobek TPA, rozwój stosunków polsko-austriackich oraz miejsca polskiej pamięci narodowej w Austrii.

Niezbędne jest zainteresowanie działalnością i dorobkiem naszego Towarzystwa środków masowego przekazu, zwłaszcza zaś regionalne ośrodki radia i telewizji oraz prasy.

VII

Walny Zjazd Delegatów uznaje polsko-austriacką współpracę gospodarczą jako ważną dziedzinę działalności w rozwoju przyjaznych stosunków między oboma państwami i narodami. W związku z tym – w zależności od możliwości poszczególnych ogniw naszego Towarzystwa – należy podejmować różnego rodzaju działania ułatwiające rozwój wymiany gospodarczej między Polską i Austrią. Stymulacja zainteresowań austriackich i polskich przedsiębiorstw możliwa będzie przez stworzenie warunków do bezpośrednich kontaktów partnerów oraz rozpowszechniania wiedzy o gospodarce krajów partnerskich poprzez organizowanie konferencji  i spotkań polsko-austriackich, akcję informacyjną, inicjowanie odpowiednich wydawnictw, itp.

W tym celu należy szerzej wykorzystywać możliwości integracji europejskiej.

VIII

Ważną formą zacieśniania współpracy polsko-austriackiej na płaszczyźnie społecznej jest podejmowanie działań ułatwiających nawiązywanie bezpośrednich kontaktów członków i sympatyków TPA ze społeczeństwem austriackim. Zadanie rozwijania takich kontaktów powinno być realizowane w ramach polityki regionalizmu między innymi poprzez  promocję turystyki do Austrii, organizowanie wycieczek, popieranie rozwoju turystyki krajoznawczej, wspieranie wymiany działaczy kultury i oświaty, naukowców, wspomaganie wymiany studentów i młodzieży szkolnej, popieranie starań u władz austriackich o uzyskanie stypendiów naukowych, studyjnych, itp.

IX

Rozwój kontaktów osobistych obywateli Polski i Austrii wymaga wiedzy o kraju partnerskim i znajomości jego języka. Stąd ważnym zadaniem naszego Towarzystwa jest organizowanie i wspieranie nauki języka niemieckiego. Organizowanie – tam, gdzie jest to możliwe – kursów lingwistycznych traktować należy jako jedno z ważnych zadań programowych wszystkich ogniw Towarzystwa Polsko-Austriackiego.

X

Walny Zjazd Delegatów podkreśla konieczność i celowość dalszego rozwoju organizacyjnego Towarzystwa poprzez powoływanie nowych oddziałów TPA.  Zjazd zobowiązuje wszystkie ogniwa i działaczy TPA do podejmowania starań o pozyskanie młodzieży akademickiej i szkolnej dla idei współpracy polsko-austriackiej oraz tworzenia przy instancjach Towarzystwa Kół Młodzieży. Niewątpliwie pomocnym będzie nowy zapis w Statucie Towarzystwa dotyczący zniesienia wymogu pełnoletności co pozwoli na dotarcie do młodzieży szkolnej. Poświęcenie większej uwagi młodzieży i zachęcania do wstępowania w szeregi członków TPA staje się dla wszystkich ogniw Towarzystwa zadaniem najbardziej aktualnym i ważnym.

Zjazd zobowiązuje instancje oraz ogniwa TPA do zintensyfikowania starań o pozyskanie dla Towarzystwa honorowych członków wspierających: osób prawnych i fizycznych, zwłaszcza istniejące w Polsce austriackie i polsko-austriackie instytucje i przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem współpracy polsko-austriackiej oraz działalnością TPA.

Celowe jest  powołanie, przez nowo wybrany Zarząd Główny TPA Rady Społeczno-Programowej TPA umożliwiającej  honorowym członkom wspierającym i indywidualnym udział w pracach Towarzystwa i wywieranie wpływu na jego działalność. Rada stanowić będzie poważne oparcie dla działalności statutowej Towarzystwa.

XI

Towarzystwo Polsko-Austriackie winno nadal utrzymywać i rozszerzać kontakty oraz współpracę z bratnim Towarzystwem Austriacko-Polskim w Wiedniu. Współpraca obu Towarzystw oparta być musi na zasadach równoprawności i wzajemności. Towarzystwo Polsko-Austriackie ma obowiązek wspomagania Towarzystwa Austriacko-Polskiego w upowszechnianiu w Austrii wiedzy o Polsce o naszej historii i teraźniejszości oraz kształtowaniu wszechstronnych, korzystnych, dobrosąsiedzkich stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych między Polską i Austrią.

XII

Istotne miejsce w działalności programowej TPA powinno zajmować upowszechnianie wśród społeczeństwa polskiego, we współdziałaniu z Towarzystwem Austriacko-Polskim oraz Związkiem Polaków w Austrii „Strzecha”, także w społeczeństwie austriackim, wiedzy o wkładzie Polaków w rozwój społeczno-gospodarczy, naukowy, oświatowy, kulturalny Austrii na przestrzeni wieków.

Celowe i niezbędne jest zapoznawanie członków i sympatyków Towarzystwa z miejscami polskiej pamięci  narodowej na terenie Austrii.

XIII

Istotnym warunkiem powodzenia w realizacji zadań programowych TPA jest dalsze zacieśnianie współdziałania Towarzystwa z austriackimi placówkami dyplomatycznymi: Ambasadę Republiki Austrii, Biurem Radcy Handlowego, Konsulatami oraz Austriackim Forum Kultury. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że placówki te doceniając znaczenie działalności TPA w zacieśnianiu kontaktów polsko-austriackich, wykazują, zwłaszcza w ostatnim czasie, znaczne zainteresowanie pracą Towarzystwa, udzielając – w miarę możliwości – niezbędnego poparcia i pomocy.

XIV

Walny Zjazd Delegatów pragnie dać wyraz uznania dla wielu ofiarnych działaczy Towarzystwa, których aktywność miała miejsce w trudnym okresie istnienia Towarzystwa związanym z zasadniczymi przeobrażeniami ustrojowymi w naszym kraju.

Zwiększenie samodzielności oddziałów przy wzmacnianiu koordynacyjnej roli Zarządu Głównego TPA staje się wymogiem ich sprawnego działania w istniejących warunkach społeczno-gospodarczych i politycznych.

W tym celu Zjazd zobowiązuje  zarządy oddziałów TPA do  przestrzegania zasad statutowych, w tym obowiązku składania Zarządowi Głównemu corocznych sprawozdań z działalności  programowej i finansowej, przesyłania planów pracy oraz informacji z ich realizacji.

XV

Istniejące aktualne stosunki polityczno-społeczne w naszym kraju stawiają wobec Towarzystwa  Polsko-Austriackiego nowe zadania i potrzebę rozwijania nowych form i metod pracy. Niezbędne jest podejmowanie starań o pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, nowych sponsorów i sojuszników udzielających wsparcia w realizacji celów statutowych w realizacji programu działalności Towarzystwa na następną kadencję i dalszą przyszłość.

Efektywność działalności Towarzystwa zależeć będzie w wysokim stopniu od zaangażowania działaczy, umiejętnego wykorzystania i pobudzania środowiskowych potencjałów intelektualnych, gospodarczych i społeczno-kulturalnych. Przed oddziałami Towarzystwa stoi więc wielkie zadanie uruchomienia wszystkich sił i wykorzystania możliwości poszczególnych środowisk w realizacji statutowych celów TPA.

Warszawa, 18 kwietnia 2015 roku