Wydawnictwa i publikacje

Ważnym zadaniem programowo – statutowym Towarzystwa jest upowszechnianie wśród społeczeństwa polskiego wiedzy o Austrii – jej bogatej historii, dorobku w dziedzinie gospodarczej, nauki, oświaty i kultury oraz wielowiekowych stosunków polsko – austriackich poprzez inspirowanie publikacji wydawanych przez instytucje naukowe
i wyższe uczelnie. Także nasze Towarzystwo podejmuje niekiedy trud opracowania
i wydania prac zbiorowych stanowiących pokłosie konferencji naukowych organizowanych wspólnie z instytucją naukową oraz publikacji autorskich działaczy naszego Towarzystwa.
Oto niektóre spośród nich:
I .PRACE ZBIOROWE :
* Współpraca polsko – austriacka, red.nauk.Władysław Kucharski, Zbigniew Tomkowski, Lublin 1976
* Trzydziestolecie wieczystej neutralności Austrii, pod red.Stanisława E.Nahlika,Warszawa 1986
* Polacy w austriackim parlamencie .W 130 . rocznicę Koła Polskiego, pod red.Władysława S.Kucharskiego, Lublin – Wiedeń 1997
* Ku wzajemnemu poznaniu, red. Ludwik Rosner, Cieszyn 1998
* Z dziejów Austrii i stosunków polsko-austriackich, red.nauk. Zbigniew Tomkowski, Łowicz 2000
* Z zagadnień współpracy polsko-austriackiej, red. nauk.Zbigniew Tomkowski,
Lublin 2000
* Historyczne i polityczne związki Polski i Austrii, pod.red.Elżbiety Muciek, Lublin 2016

II. PRACE AUTORSKIE ;
* Władysław S. Kucharski – Stowarzyszenia i instytucje polskie w rdzennej Austrii w latach 1867 – 1918, Lublin 1984
* Zbigniew Tomkowski – Polonica w Wiedniu, Lublin – Wiedeń 1995
* Ludwik Rosner Znad Wisły i Dunaju. Szkice o polsko – austriackich powiązaniach literackich, Cieszyn 1998
* Czesław Skonka – Spotkania z Austrią, Gdańsk 1999
* Zbigniew Tomkowski – Powstanie Republiki Austrii, Warszawa 2003
* Zbigniew Tomkowski – Polonica w Austrii , Warszawa 2005

III. OPRACOWANIA :

*Adolf Donath – Działalność Towarzystwa Polsko-Austriackiego a stosunki polsko – austriackie, w : Współpraca polsko-austriacka, red. nauk. W. S. Kucharski, Z. Tomkowski, Lublin 1976
* Władysław S. Kucharski – Usytuowanie stowarzyszeń w prawie austriackim w drugiej połowie XIX wieku, w : Polonia w Austrii,pod.red.W. S.Kucharskiego, Lublin 1987
*Andrzej Pilch – Zarys stosunków polsko-austriackich w okresie międzywojennym 1918-1938, w: Polonia w Austrii,pod.red. Władysława S. Kucharskiego, Lublin 1987
*Wiesław Balcerak – Stosunki polsko- austriackie w dziejach najnowszych, w:Polonia
i przyjaciele Polski w Austrii , pod red. W. S. Kucharskiego, Lublin 1995
* Władysław S.Kucharski – Dr Rudolf Kirchschlager-przyjaciel Polaków, w: Polonia przyjaciele Polski w Austrii, pod.red. W. S. Kucharskiego, Lublin 1995
*Elżbieta Michalik – Wiedeńczyk z wyboru –Oskar Jan Tauschinski(1914-1993) w:Polonia
i przyjaciele Polski w Austrii, pod. red. W. S. Kucharskiego, Lublin 1995
*Elżbieta Michalik – Zygmunt Lasocki- parlamentarzysta,dyplomata,badacz, w:Polacy
w austriackim parlamencie, pod.red.W. S.Kucharskiego, Lublin 1997
*Władysław Ćwik – Polscy prawnicy w życiu politycznym Austro-Węgier, w: Polacy
w austriackim parlamencie, pod red. W. S. Kucharskiego, Lublin –Wiedeń 1997
*Dorota Litwin – Udział Polaków w naczelnych organach państwa austriackiego
w okresie dualistycznej monarchii,w: Polacy w austriackim parlamencie, pod. red.
W.S. Kucharskiego, Lublin -Wiedeń 1997
*Władysław Ćwik – Polsko-austriackie koneksje prawnicze w XIX i XX wieku,
w: Z zagadnień współpracy polsko-austriackiej, pod red. Z. Tomkowskiego, Lublin 2000
*Włodzimierz Gierłowski – Austria – europejska republika w Unii Europejskiej, : Z dziejów Austrii i stosunków polsko-austriackich,red.nauk. Z. Tomkowski, Łowicz 2000
*Franciszek Malinowski – Austriackie mass-media o polskich wydarzeniach w latach osiemdziesiątych w: Z dziejów Austrii i stosunków polsko-austriackich,red.nauk.
Z. Tomkowski, Łowicz 2000
*Franciszek Malinowski – Oddział Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Lublinie, w:
Z zagadnień współpracy polsko – austriackiej, pod. red. Z. Tomkowskiego, Lublin 2000
*Władysław S.Kucharski – Fundacja „Dom Polski” w Wiedniu, w:Austria i relacje polsko – austriackie w XX i XXI wieku, pod red.A. Kisztelińskiej – Węgrzyńskiej
*Zbigniew Tomkowski – Powstanie pierwszej Republiki Austrii , w: Z dziejów Austrii
i stosunków polsko-austriackich, red. nauk. Z.Tomkowski, Łowicz 2000
*Zbigniew Tomkowski – Pamiątki polskie w Austrii, w: Z zagadnień współpracy polsko-austriackiej,pod .red.Z. Tomkowskiego, Lublin 2000
*Zbigniew Tomkowski – Powstanie Towarzystwa Polsko-Austriackiego, w: Z zagadnień współpracy polsko-austriackiej, pod red. Z. Tomkowskiego, Lublin 2000
*Zbigniew Tomkowski – Neutralność II Republiki Austrii. Geneza, istota, specyfika,
w: Neutralność państw europejskich. Aspekty prawne, międzynarodowe i polskie, red.nauk.
J. Smoliński, Z. Tomkowski, Warszawa 2012
*Władysław S. Kucharski – Usytuowanie cesarza, obywateli, stowarzyszeń i zgromadzeń
w prawie austriackim w latach 1867-1918, w: Polacy w austriackim parlamencie, pod red. W.S.Kucharskiego, Lublin – Wiedeń 1997, K.A. Kuczyńskiego, Łódź 2014
*Dorota Litwin – Lewandowska – Austria i Polska w dialogu politycznym po 1989 roku,
w: Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku,pod red.A. Kisztelińskiej – Węgrzyńskiej, K. A. Kuczyńskiego, Łódź 2014
*Henryk S.Wydmuch – Powstanie i działalność Towarzystwa Polsko – Austriackiego
w Częstochowie, w: Almanach Częstochowy 2015, Częstochowa 2015

IV. PUBLIKACJE:

Z okazji 35 – lecia działalności Zarząd Oddziału TPA we Wrocławiu wydał Księgę Pamiątkową. Całość publikacji w pliku poniżej.