25 listopada 2022

MAŁE ELEKTROGAZOWNIE
(skrót prezentacji na II FORUM SAMORZĄDOWYM TPA)

Dynamiczne zmiany klimatyczne stwarzają niespotykane wcześniej zagrożenia dla przyrody i infrastruktury gospodarczej. Podstawową przyczyną występujących tych zagrożeń jest emitowanie do atmosfery olbrzymich ilości energii, w tym między innymi energii zawartej w gazach cieplarnianych, dwutlenku węgla i metanie pochodzących z pozyskiwania i spalania paliw kopalnianych.
Jedynym z najbardziej efektywnych sposobów zmniejszających powyższe zagrożenia jest zastąpienie nośników energii pochodzenia kopalnego, nośnikami energii zawartej w biomasie organicznej odnawialnej corocznie – roślinnej i pozwierzęcej. Jest to możliwe dzięki Małym Elektrowniom Biogazowym (MEB), w których, na bazie odnawialnego nośnika energii tj. biomasy roślinnej i pozwierzęcej, wytwarzane jest ekologiczne paliwo gazowe – biometan, wykorzystywany w dalszym procesie technologicznym do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, dających zerową bądź ujemną emisję CO2.
Małe Elektrownie Biogazowe zaprojektowane zostały przez trzech inżynierów z Zamościa na czele z inż. Januszem Usidusem, członkiem TPA. W doskonaleniu projektów od lat aktywnie uczestniczy Instytut Chemii i Techniki Jądrowej sp. z o.o. w Warszawie. Projekty zyskały patenty w kraju i zagranicą.
Wśród zalet MEB, obok ekologicznej czystości produkowanej energii, wymienić należy aktywizację gospodarczą rolników pozyskujących biomasę z produkcji roślinnej oraz zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolnej i przemysłu spożywczego, a także pozyskiwanie biomasy z utrzymania w należytym stanie infrastruktury drogowej, wodnej i otoczenia. Wielkimi zaletami MEB jest ich nieprzerwana praca. MEB produkują najtańszą, w porównaniu z innymi źródłami, energię elektryczną i cieplną. Obok produkcji energii produktem MEB jest pozyskiwany w cyklu produkcyjnym ekologiczny nawóz organiczny.
Według szacunkowych wyliczeń, ilość już istniejących oraz możliwych do uzyskania zasobów biomasy organicznej pozwoliłaby na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej stanowiącej 25-30 % obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. Wymagałoby to wybudowania około 4000 Małych Elektrowni Biogazowych o mocy 1 do 2 MWe (energii elektrycznej) i MWt (energii ciepnej) każda. Stworzonych zostałoby w ten sposób około 52 000 miejsc pracy. Oczywiście, konieczne byłoby w takim przypadku zapewnienie odpowiedniego przygotowania fachowego tej kadry.
Niestety, mimo niewątpliwych zalet MEB, zainteresowania tą formą pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej nie są zainteresowane władze, samorządy i przedsiębiorcy. Na skutek tego dotychczas udało się przekonać do projektu zaledwie kilku przedsiębiorców, którzy wybudowali trzy Małe Elektrownie Biogazowe o mocy ok. 1 MWe każda. Tracimy więc nie tylko szansę pozyskania stabilnego, ekologicznego źródła energii, ale również szansę aktywizacji społeczno-gospodarczej, a także, co jest nie mniej ważne, szansę wzrostu świadomości i działań proekologicznych społeczeństwa.
Rozproszone źródła energii, jakimi są MEB zmniejszają zagrożenia dla systemu energetycznego oraz dostaw energii elektrycznej i cieplnej, co ma szczególne znaczenie w okresie różnego rodzaju kataklizmów, w tym konfliktów zbrojnych.

Mec. Roman Podświadek
Członek Prezydium Zarządu Głównego, Prezes Oddziału TPA w Zamościu.

Zdjęcia: Waldemar Kaźmierczak, Oddział TPA w Zamościu.
19 listopada 2022 r.