5 maja 2022


Zaproszenie na

V  Ogólnopolską Konferencję Naukową Oddziału Łódzkiego
Towarzystwa Polsko-Austriackiego i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
pt.
Europa Środkowo-Wschodnia
we współczesnym ładzie międzynarodowym
 
Łódź, 20.06.2022 r.
Konferencja online (platforma MS Teams)
Termin nadsyłania tematów wystąpień:31.05.2022 r.
Termin nadsyłania tekstów do druku:15.09.2022 r.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Oddział Łódzki Towarzystwa Polsko-Austriackiego zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej Europa Środkowo-Wschodnia we współczesnym ładzie międzynarodowym, która odbędzie się 20 czerwca 2022 roku na platformie MS Teams. Oddział Łódzki Towarzystwa Polsko-Austriackiego po raz piąty organizuje spotkanie naukowe, podczas którego zachęca badaczy związanych z różnymi dyscyplinami naukowymi do refleksji nad tematem wymiany kulturowej, społecznej i politycznej pomiędzy Austrią i szeroko pojętym środowiskiem międzynarodowym.

Współczesne badania humanistyczne i społeczne często podejmują temat zagrożeń. Niewątpliwie następuje transformacja źródeł zagrożeń międzynarodowych, ich głównych podmiotów oraz przedmiotów sporów na globalnej i regionalnej scenie. W ostatnich latach obserwujemy wyraźną zmianę oceny pojęcia bezpieczeństwa: wcześniej traktowano je  wyłącznie przez pryzmat bezpieczeństwa państwa, a obecnie podkreśla się znaczenie bezpieczeństwa samych obywateli i różnych grup społecznych, etnicznych czy religijnych.  Źródła współczesnych zagrożeń scharakteryzować można w kilku zasadniczych grupach – zmiany sojuszów zarówno w kontekście globalnym, jak i regionalnym, czy konsekwencje gospodarcze wywołane skutkami wojen mające odzwierciedleniew relacjach dwu- i wielostronnych, to tylko nieliczne z nich.

Biorąc pod uwagę aktualne zdarzenia chcielibyśmy skoncentrować obszary tematyczne konferencji wokół dwóch wątków przewodnich. W pierwszej kolejności chcielibyśmy spojrzeć na współczesne zagrożenia i relacje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy wojny w Ukrainie. Stąd pierwsza część konferencji przebiegnie pod hasłem Wojna w Ukrainie a ład międzynarodowy. Jednocześnie zamierzamy omówić współczesną politykę zagraniczną państw naddunajskich. Zatem druga część naukowego spotkania poświęcona zostanie tematowi Austria wobec współczesnych zagrożeń i globalnych wyzwań.Obserwowane w ostatnich tygodniach intensywne działania dyplomatyczne skłaniają do refleksji na temat potencjału politycznego państw europejskich, konsekwencji kryzysu migracyjnego i energetycznego, a także przyszłości regionu.

Serdecznie zapraszamy do udziału badaczy zajmujących się tematem Europy Środkowej i Wschodniej – jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością w kontekście zmian politycznych, gospodarczych i społecznych.

Publikacja pokonferencyjna ukaże się w formie e-booka w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego w 2023 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Komitet Naukowy

Dr hab. Justyna Miecznikowska, Prof. UW
Dr hab. Andrzej Dubicki, Prof. UŁ
Dr hab. Magdalena Rekść, Prof. UŁ
Dr hab. Magdalena Żakowska, UŁ
Dr Agata Włodarska-Frykowska
Dr Joanna Ciesielska-Klikowska, UŁ
Dr Jakub Gortat, UŁ

Formularz rejestracyjny

V  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Polsko-Austriackiego i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Europa Środkowo-Wschodnia we współczesnym ładzie międzynarodowym

 20.06.2022(online, via MS Teams)

Tytułreferatu  
Imięinazwisko  
Reprezentowana uczelnia/instytucja  
Abstrakt (nie więcej niż 300 słów)  

 

 

Słowakluczowe
Adres email  

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.05.2022 r. na adres: akisztelinska@gmail.com

Sekretarz konferencji: dr hab. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska.