26 października 2018

Posiedzenie Zarządu Głównego TPA w Warszawie w dniu 26 października 2018 r.

Pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Głównego. prof. nadzw. dr. Zbigniewa Tomkowskiego odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego TPA.

W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd zajął się rozpatrzeniem Sprawozdania
z działalności Towarzystwa Polsko-Austriackiego w 2017 r.
Projekt tego dokumentu, opracowany przez Sekretarza Zarządu Głównego TPA, mgr Stanisława Szumskiego na podstawie materiałów własnych oraz sprawozdań z poszczególnych Oddziałów Towarzystwa, członkowie Zarządu Głównego otrzymali wcześniej. Po wyjaśnieniach Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Jego tekst dostępny będzie na stronie www TPA. Zarząd Główny wyraził podziękowania władzom Oddziałów i członkom Towarzystwa za ich społeczną działalność w minionym roku.

Kolejno przedyskutowano założenia do programu obchodów 60. rocznicy utworzenia Towarzystwa Polsko-Austriackiego, która przypada w grudniu 2019 r. Podstawę dyskusji stanowił dokument opracowany przez Zespół Roboczy Prezydium Zarządu Głównego TPA rozesłany wcześniej do członków Zarządu. Wprowadzenia do dyskusji dokonali prezes Zarządu Głównego, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski oraz sekretarz generalny Towarzystwa, mgr Janusz Gast. Projekt programu zakłada inicjatywy organizowane zarówno przez Zarząd Główny jak również przez Oddziały TPA. W dyskusji udział wzięli : mgr Stanisław Szumski, dr TadeuszŻaczek, dr Agnieszka Kisztelińska– Węgrzyńska, mec. Roman Podświadek, mgr Małgorzata Sadownik, mgr inż. Bogdan Major, który zgłosił interesując propozycję, aby rocznicę tę odnotować także we Wiedniu.  Postanowiono upoważnić go do przeprowadzenia w tej sprawie rozmowy z prezydentem Towarzystwa Austriacko – Polskiego, prof. dr. Theodorem Kanitzerem.

W sprawach organizacyjnych, na wniosek prezesa Zarządu Głównego, prof. nadzw. Zbigniewa Tomkowskiego, Zarząd Główny dokooptował do  składu Prezydium ZG mecenasa Romana Podświadka, prezesa Oddziału TPA w Zamościu, powierzając mu jednocześnie funkcję skarbnika Zarządu Głównego TPA.

Zarząd Główny przedyskutował, wniosek swojego Prezesa  dotyczący ustanowienie dwóch nowych form wyróżnień dla osób zasłużonych dla Towarzystwa, to jest Dyplomu Honorowego i Dyplomu – podziękowania i powierzył opracowanie projektu regulaminu ich przyznawania dr Tadeuszowi Żaczkowi , członkowi Prezydium Zarządu Głównego TPA.

Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski wręczył mgr .Stanisławowi Szumskiemu, sekretarzowi Zarządu Głównego TPA specjalne podziękowanie za jego wkład w organizację Polsko-Austriackiego Forum Samorządowego w Rzeszowie.

Opracował: mgr Stanisław Szumski, Sekretarz Zarządu Głównego TPA