9 marca 2017

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte pomiędzy
Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego
reprezentowanym przez prezesa Zarządu Głównego dr Monikę Janicką
oraz
Towarzystwem Polsko – Austriackim
reprezentowanym przez prezesa Zarządu Głównego prof. nadzw. dra Zbigniewa Tomkowskiego

  1. Strony Porozumienia, w rezultacie wcześniejszych konsultacji, stwierdzają daleko idącą zbieżność celów działalności programowej swoich stowarzyszeń. Odnosi się to przede wszystkim do popularyzacji wśród społeczeństwa polskiego, zwłaszcza zaś wśród młodzieży, rzetelnej wiedzy o Austrii, jej dziejach i współczesności.
  2. W związku z powyższym Strony deklarują wolę i chęć współpracy i współdziałania w realizacji swoich statutowych celów, zadań, planów i zamierzeń.
  3. Strony deklarują zamiar wspólnego organizowania w środowisku młodzieży szkolnej imprez oświatowych poświęconych Austrii i współpracy polsko – austriackiej (np. konkursów wiedzy).
  4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o swoich planach i zamierzeniach mogących stanowić przedmiot zainteresowania partnera niniejszego Porozumienia.
  5. Strony deklarują partnerstwo w swoich działaniach, co zostanie odnotowane na stronach internetowych obu stowarzyszeń.
  6. Strony deklarują podejmowanie starań o nawiązywanie współpracy terenowych ogniw obu stowarzyszeń. W związku z tym Zarządy Główne obu stowarzyszeń poinformują oddziały terenowe o podpisaniu niniejszego Porozumienia i będą je zachęcały do współdziałania.
  7. Tekst Deklaracji sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Prezes Zarządu Głównego TPA                      Prezes Zarządu Głównego PSNJN

( – ) prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski                       ( – ) dr Monika Janicka

Warszawa, 9 marca 2017 roku.