17 czerwca 2023

Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Polsko-Austriackiego

 17 czerwca 2023 r. był ważnym wydarzeniem w życiu Towarzystwa. W tym dniu, w Domu Literatury w Warszawie, obradował Walny Zjazd Delegatów TPA. Delegatki i Delegaci, wybrani w oddziałach Towarzystwa w całym kraju, dokonali podsumowania czteroletniej kadencji Zarządu Głównego TPA. Poprzedni Walny Zjazd Delegatów TPA odbył się 6 kwietnia 2019 r.

Zjazdowi przewodniczył mgr Lubomir Wędzicha – wiceprezes ustępującego Zarządu Głównego TPA, Prezes Zarządu Oddziału TPA w Wrocławiu. Sekretarzem Zjazdu była dr Bogumiła Kmieć, wiceprezeska ustępującego Zarządu Głównego TPA, Prezeska Zarządu Oddziału TPA w Częstochowie.

Zjazd zaszczycił swoją obecnością Ambasador Austrii w Warszawie, mgr Andreas Stadler, który wygłosił przemówienie. Podziękował Towarzystwu za jego wkład w rozwijanie związków polsko-austriackich i szerzenie wiedzy o Austrii w Polsce.

Walny Zjazd Delegatów TPA przyznał, na wniosek Zarządu Głównego TPA, godność Honorowego Prezesa Towarzystwa Polsko – Austriackiego, ustępującemu Prezesowi Zarządu Głównemu TPA, prof. nadzw. dr Zbigniewowi Tomkowskiemu. Profesor jest jedynym żyjącym współzałożycielem Towarzystwa, animatorem jego działalności przez ponad sześćdziesiąt lat jego istnienia. Jest także autorem wielu prac dotyczących problematyki austriackiej i Polonii w Austrii.

Zjazd przyznał także godność Honorowego Członka Towarzystwa Polsko-Austriackiego, dr. inż. Stanisławowi Błaziakowi, członkowi Prezydium ustępującego Zarządu Głównego TPA, wieloletniemu działaczowi Towarzystwa w Lublinie.

Zjazd był najlepszą okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy oraz osób działających na rzecz rozwoju współpracy polsko-austriackiej.

I tak, ustanowiony z okazji jubileuszu 60-lecia powstania Towarzystwa, Medal „Blisko Austrii”, otrzymali prof. dr hab. Krzysztof Kuczyński z Łodzi; ks. Prof. dr hab. Edward Walewander z Lublina; mgr inż. Bogdan Major z Torunia; mgr Stanisław Szumski – ustępujący Sekretarz Generalny TPA; mgr Barbara Popiołek i mgr Dorota Przybyła, obie z Częstochowy.

Honorową Odznakę „Zasłużony dla Towarzystwa Polsko – Austriackiego”  otrzymali: prof. dr hab. dr hc. Marek Żukowski, ustępujący Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TPA; mgr Kazimiera Błażewicz – Izdebska z Lublina; mgr Katarzyna Dmowska – Usarewicz z Warszawy; Marek Gawlas z Cieszyna; mgr Dorota Grzywna z Częstochowy; mgr Józef Jarosz z Torunia; dr hab. Agnieszka Kisztelińska – Węgrzyńska, prof. UŁ z Łodzi; mgr Stanisław Komorski z Lublina; mgr Lidia Lach z Torunia; mgr mec. Roman Podświadek z Zamościa; Monika Siemion – Dudek z Lublina; mgr Oskar Uchański z Wrocławia oraz mgr Paweł Wróblewski z Wrocławia.

Medal 60-lecia Towarzystwa Polsko – Austriackiego otrzymali: mgr Maria Czerwińska; mgr Wanda Żukowska; mgr Maria Małolepszy – Wędzicha; mgr Stanisław Meisser; mgr Andrzej Kempa; Anna Rypińska – Fischer – wszyscy działacze z Wrocławia; mgr Bogusław Kurzelowski i mgr Ryszard Bajerlajn z Częstochowy oraz prof. dr hab. dr hc. Marek Żukowski.

Delegatki i Delegaci udzielili absolutorium ustępującym Zarządowi Głównemu i Głównej Komisji Rewizyjnej.

Zjazd dokonał wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu Głównego TPA został prof. dr hab. Krzysztof Kuczyński z Łodzi, były Prezes Zarządu Oddziału TPA w tym mieście.

Zebrani postanowili o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatek/ów w możliwie szybkim czasie. Głównym celem tego Zjazdu ma być rozpatrzenie i przyjęcie zmian w Statucie TPA.

Opracował: Stanisław Szumski