21 marca 2019

   W dniu 21 03 2019 r. w siedzibie Austriackiego Forum Kultury w Warszawie (AFK) odbyło się spotkanie jego dyrektora, Radcy-Ministra Ruperta Weinmanna oraz wicedyrektorki Ernestiny Baig z Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego TPA, Januszem Gastem, któremu towarzyszył Kazimierz Fordon, członek Zespołu Roboczego Prezydium ZG TPA.
   Spotkanie służyło poinformowaniu gospodarzy o działaniach Towarzystwa  w związku
z przygotowaniami do jubileuszu 60-lecia powstania TPA oraz uzyskaniu deklaracji wsparcia tych zamierzeń ze strony  dyrekcji Forum. Sekretarz Generalny przedstawił też informację o licznych uroczystościach jubileuszowych  zaplanowanych przez oddziały terenowe TPA.
   Austriackich rozmówców poinformowano o objęciu centralnych uroczystości jubileuszowych Patronatem Honorowym przez Jego Ekscelencję dra Wernera Almhofera, Ambasadora Republiki Austrii oraz Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego,  prof. dr. hab. Marcina Pałysa.
Dyrektor Rupert Weinmann został zaproszony do wejścia w skład  Komitetu Honorowego obchodów jubileuszowych. Zaproszenie to zostało przyjęte z zadowoleniem.
     Kierownictwo AFK zadeklarowało wsparcie w przygotowaniu wystawy publikacji  w języku polskim poświęconych Austrii, stosunkom polsko austriackim oraz Polonii austriackiej, zaplanowanej  jako element obchodów jubileuszowych TPA. Dyrekcja AFK zapewni również udział austriackiego zespołu muzycznego  w koncercie,który odbędzie się 16 listopada br  w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego, w miejscu  powołania Towarzystwa do życia.  Według zapewnień kierownictwa AFK  Towarzystwo nasze uzyska również pomoc w wydaniu planowanej na pierwsze półrocze 2020 r. publikacji “Blisko Austrii”, poświęconej  60-letniej działalności Towarzystwa.
     Spotkanie stanowiło też okazję  do potwierdzenia dobrej  dotychczasowej współpracy  Towarzystwa z Austriackim Forum  Kultury oraz jej kontynuowania  w najbliższych latach.
Oprac. mgr Kazimierz Fordon