26 października 2017

Wrocławski Oddział Towarzystwa Polsko – Austriackiego
oraz Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu
ogłaszają Konkurs Translatorski
na tłumaczenie wiersza „Ermüdung“ Gregora M. Lepki
 
Regulamin Konkursu Translatorskiego
o Nagrodę Prezesa Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Polsko-Austriackiego
 
Uwagi ogólne

 1. Organizatorami Konkursu są Oddział Wrocławski Towarzystwa Polsko-Austriackiego (TPA)
  i Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu.
 2. Przedmiotem konkursu jest przekład na język polski wiersza jednego z poetów austriackich.
 3. Informacja o Konkursie i wiersz zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa Polsko-Austriackiego i Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu (www.polska-austria.org.pl; http://www.klubmil.pl).
 4. Wysokość Nagrody ustala Zarząd Oddziału Wrocławskiego TPA.
 5. Obok Nagrody Prezesa Oddziału Wrocławskiego TPA przyznane zostaną nagrody książkowe.
 6. Oceny nadesłanych tłumaczeń dokonuje jury, w skład którego wchodzą pisarze, historycy literatury i tłumacze. Skład jury ustalają Zarząd Oddziału Wrocławskiego TPA i Dyrektor Klubu Muzyki i Literatury.
 7. Jury wyłania jednego laureata i przyznaje mu nagrodę w wysokości 500 zł (pięćset złotych).
 8. Zdobywcy miejsc od 2 do 5 otrzymują książki ufundowane przez Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu.
 9. Wręczenie nagród odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatorów Konkursu.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.polska-austria.org.pl
 11. Jury może odstąpić od przyznania Nagrody bez podania przyczyn

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani z kraju i z zagranicy.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Każdy uczestnik Konkursu sporządza polski przekład wiersza Ermüdung austriackiego poety Gregora M. Lepki.
 4. Do Konkursu może być zgłoszona praca tłumaczona osobiście przez uczestnika.
 5. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedną wersję tłumaczenia.
 6. Uczestnik powinien dysponować nieograniczonymi autorskimi prawami osobistymi i majątkowymi do tłumaczenia.
 7. Każdy uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
 8. Praca konkursowa musi spełniać następujące wymagania techniczne: wydruk komputerowy, format zapisu Word, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pt.
 9. Prace, opatrzone godłem, należy nadsyłać pocztą poleconą do 10 grudnia 2017 roku na adres: Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 10, 50-028 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs translatorski”. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 grudnia 2017r.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do nich z przyczyn od nich niezależnych.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników.
 12. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na jej wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie na wszelkich nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie.
 13. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

******
Przedmiot Konkursu Translatorskiego o Nagrodę Prezesa Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Polsko-Austriackiego:
Gregor M. Lepka (ur. 1936)

Ermüdung

Karg der Karst,

die Landschaft

an sich selbst

zerbrochen.

Der Nachmittag

ein zäher Brei

von Wolken

noch belebt

und Wellengang.

Die Hütte

in der Ferne,

wo Sand sich

drängt,

ist schon

verfallen,

verletzt

von ruheloser

Gischt.

Kein Schiff,

auch sonst nichts,

was nach Leben

schreit

und Sonne

drängt nur mehr

nach unten –

Źródło: Gregor Lepka, Gedichte aus den Jahren 1956 bis 2008. Zusammenstellung Christian Teissl. Podium Porträt 60, Wien 2011, s. 42.