5 listopada 2017

Polsko-Austriackie Forum Samorządowe, Rzeszów 13 kwietnia 2018.

W rezultacie wielomiesięcznych dyskusji i przygotowań w gronie kierownictwa Zarządu Głównego naszego Towarzystwa,  osiągnęliśmy porozumienie w sprawie realizacji
w Rzeszowie naszego projektu: Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego. Prezydent Rzeszowa zaakceptował koncepcję i zapewnił współfinansowanie tego wydarzenia. Występujemy właśnie do Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Ambasadora Austrii w Polsce o wzięcie udziału w tym wydarzeniu a także o objęcie FORUM honorowym patronatem.

FORUM będzie obradowało w dniu 13 kwietnia 2018 roku w salach recepcyjnych Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie. W obradach weźmie udział około 150. przedstawicieli współpracujących z sobą samorządów oraz przedsiębiorców z miast i regionów Polski oraz Austrii.

Kilkadziesiąt podmiotów samorządowych różnych szczebli w Polsce współpracuje lub ma kontakty ze swoimi odpowiednikami w Austrii. Nasze FORUM będzie służyło podsumowaniu i intensyfikacji tej współpracy. Wybór Rzeszowa na miejsce pierwszego spotkania to rezultat niezwykłego awansu tego ośrodka miejskiego i aglomeracji na mapie Polski a także ponad 40. letniej historii partnerskiej współpracy Rzeszowa z Klagenfurtem.

Liczymy na udział w FORUM licznej grupy działaczy samorządowych i przedsiębiorców z Austrii. Już w tej chwili zapewniony jest udział licznej delegacji z Klagenfurtu a także przedsiębiorców austriackich działających w Polsce oraz polskich w Austrii. Spodziewamy się pozytywnego odzewu na zaproszenie samorządowców austriackich współpracujących z odpowiednikami w Polsce.

Postanowiliśmy włączyć do tematyki obrad kwestie przedsiębiorczości w tym także przedsiębiorstw innowacyjnych.Rzeszów i Region Podkarpacki to dynamicznie rozwijający się  ośrodek nowoczesnego przemysłu, myśli technicznej, innowacji
i przedsiębiorczości. Miejsce więc idealne do podjęcia tej ważnej tematyki.

Przystępujemy do  etapu realizacji idei FORUM. W najbliższych dniach przekażemy  wszystkim regionom, miastom i gminom w Polsce, które współpracują z odpowiednikami w Austrii, podstawowe informacje merytoryczne i organizacyjne związane  z przyszłorocznymi obradami, zachęcając tym samym do wzięcia udziału ich prominentnych przedstawicieli w planowanych obradach.

Do końca listopada br. zamierzamy ustalić skalę zainteresowania FORUM, zaś do 15 stycznia 2018 ostatecznie uzgodnić i ustalić z zainteresowanymi jednostkami samorządowymi personalny skład uczestników FORUM.

Mamy ambicję zorganizować ważne wydarzenie, które znacząco wpłynie na rozwój kontaktów pomiędzy samorządami naszych krajów.

Bieżące informacje  nt. FORUM zamieszczane będą w zakładce „Aktualności” i specjalnej zakładce na stronie naszego Towarzystwa http://polska-austria.org.pl/home/  a także  na  stronach Urzędu Miasta Rzeszowa http://www.rzeszow.pl/

Osobą odpowiedzialną w naszym Towarzystwie za przygotowanie FORUM jest Andrzej Karliński (tel. 605 226 596, e-mail kontakt@polska-austria.org.pl), z którym można się kontaktować we wszystkich kwestiach związanych z FORUM.

Z ramienia Urzędu Miasta Rzeszowa przygotowania do FORUM koordynuje z-ca dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kamil Czyż  tel. 17 788 99 00, e-mail:  KCzyz@erzeszow.pl

opr. Andrzej Karliński

Koncepcja programowa

Program Rzeszów (wersja w języku niemieckim)

Forum Rzeszów – harmonogram obrad

Harmonogram  (wersja w języku niemieckim)

List Prezydenta Rzeszowa

patronat

Korespondencja Ambasadora Austrii (1)

Rzeszów jest nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się miastem młodych i przedsiębiorczych ludzi. To centrum gospodarcze, edukacyjne, kulturalne i sportowe województwa podkarpackiego. 

Miasto posiada bardzo dobrą dostępność komunikacyjną, dzięki autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19. Bardzo dużym atutem miasta jest Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, z którego można dostać się bezpośrednio m.in. do Londynu, Paryża, Berlina, Monachium, Oslo i Warszawy.

 5 rzeszowskich uczelni kształci ok. 50 tys. studentów, na innowacyjnych kierunkach takich jak: nanotechnologia, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria medyczna, zarządzanie ruchem lotniskowym.

W najnowszym raporcie firmy PwC Rzeszów został nazwany miastem sukcesu gospodarczego. Stolica Podkarpacia jest siedzibą licznych klastrów, m.in.: lotniczego, informatycznego, tworzyw sztucznych oraz dobrej jakości życia. Najbardziej znane firmy działające w Rzeszowie i podregionie rzeszowskim to m.in.: Pratt & Whitney Rzeszów, Heli-One, MTU, Borg Warner, Asseco Poland, Marma Polskie Folie, Deloitte, PwC. 

Miasto zapewnia mieszkańcom możliwość korzystania z bogatej oferty kulturalnej i sportowej. Do największych imprez odbywających się cyklicznie w Rzeszowie należą: Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury, Święto Paniagi, Maraton Rzeszowski, Rajd Rzeszowski, Tour de Pologne.
Rzeszów is a modern, dynamically developing city of young and enterprising people. It is the economic, educational, cultural and sports centre of Podkarpackie Province.

The city has very good accessibility, thanks to the A4 motorway and S19 expressway. The very big advantage of the city is the Rzeszów-Jasionka International Airport which offers direct flights to London, Glasgow, Dublin, Manchester, Munich, and Warsaw.

Five universities educate about fifty thousand students in innovative fields such as nanotechnology, aviation and aerospace, medical engineering, airport management.

In the latest report by PwC Rzeszów has been called a city of economic success. The capital of Podkarpackie Province is home to numerous clusters, including aviation, information technology, plastics, and good quality of life. The most well-known companies operating in Rzeszów and the Rzeszów subregion include: Pratt & Whitney Rzeszów, Heli-One, MTU, Borg Warner, Asseco Poland, MarmaPolskieFolie, Deloitte, PwC.

The city provides its residents with the opportunity to enjoy a rich cultural and sporting offer. The largest cyclic events in Rzeszów include: The Rise of Eastern Culture - European Stadium of Culture, International Polonia Folk Festival, Rzeszow Marathon, Tour de Pologne.

tekst promocyjny_EN tekst promocyjny