4 kwietnia 2022

Szanowni Państwo,
trwają prace związane z przygotowaniem i organizacją II Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego, które odbędzie się w dniach 6 – 8 października 2022 roku w Grodzisku Mazowieckim.
Zainteresowanych udziałem w Forum zachęcamy do zapoznania się z jego założeniami programowymi,  które zamieszczamy poniżej.

 Założenia Programowe
„ II Polsko-Austriackie Forum Samorządowe”
Grodzisk Mazowiecki 6 – 8 października 2022

W kwietniu 2018 roku Zarząd Główny TPA był inicjatorem i organizatorem wspólnie
z Prezydentem Rzeszowa, I Polsko-Austriackiego FORUM Samorządowego.
W obradach tego FORUM uczestniczyło blisko osiemdziesięciu reprezentantów dwudziestu jeden ośrodków samorządu terytorialnego wszystkich szczebli w Polsce oraz kilku z Austrii, w tym delegacja miasta Klagenfurt od czterdziestu lat współpracująca
z Rzeszowem.

W zgodnej opinii uczestników, I FORUM  było niezwykle udanym spotkaniem   osób organizujących współdziałanie polskich społeczności z austriackimi i szerzej unijnymi (wiele województw, miast i gmin współpracuje także z partnerami z innych państw unijnych). Wymiana doświadczeń wzbogacona o wnioski ze współpracy przekazane przez austriackich działaczy samorządowych, przedstawicieli biznesmenów i dyplomatów uczestniczących w FORUM, stanowiły – bez wątpienia –  jakościowo nowy impuls współpracy. Do tego stopnia, że od jego zakończenia – blisko 4 lata temu – do dzisiaj, podnoszony jest postulat organizacji kolejnych  spotkań tego typu.

FORUM było także miejscem manifestacji niezwykłego awansu nowoczesnego i szybko rozwijającego się Rzeszowa, zaś ponad 40. letnia historia partnerskiej  współpracy z Klagenfurtem jest czynnikiem wspomagającym ten rozwój. Z najnowszych relacji – obecnej na FORUM – przedstawicielki rządu krajowego Styrii wynika, że właśnie w rezultacie FORUM, rozpoczął się proces nawiązywania  kontaktów Landu Styria z władzami Podkarpacia i Rzeszowa.
W kontaktach tych uczestniczą także  środowiska biznesowe.

Samorząd terytorialny w Polsce i Austrii ma wielowiekowe tradycje. Doświadczenia polskiego samorządu terytorialnego z okresu I Rzeczypospolitej wykształciły postawy silnej świadomości lokalnej, dominującej nad dobrem wspólnym. Parlament austriacki był w okresie zaborów dla polskich parlamentarzystów, szkołą nowoczesnej demokracji parlamentarnej. Wielu z nich pełniło ważne funkcje w Sejmie i rządach II Rzeczypospolitej Polskiej.

W dobie podważania idei samorządności i widocznych tendencji centralistycznych, naszym obowiązkiem jest propagowanie dobrych doświadczeń kształtujących prospołeczną aktywność i rozwój samorządności. Podstawą sukcesu I FORUM było przedstawienie uczestnikom dorobku Rzeszowa i Klagenfurtu – dwóch dużych miast i aglomeracji. Bazą II FORUM będzie  przedstawienie dorobku współpracy miast dużo mniejszych.

II FORUM Samorządowe zorganizujemy wspólnie z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego. W pierwszej części całodniowych obrad burmistrzowie Grodziska Mazowieckiego oraz austriackiego Weiz przedstawią dorobek blisko dwudziestoletniej współpracy, której rezultaty wykraczają daleko poza poprawną gościnność: mają konkretny wymiar  kulturalno-społeczny i ekonomiczny. Także międzyludzki!

W trakcie obrad podsumujemy ponadto czteroletni okres (od I FORUM) współpracy partnerskiej samorządów Polski i Austrii.  a także spróbujemy określić te sfery wspólnej aktywności, na które występuje rzeczywiste zapotrzebowanie w naszych krajach. Obok dyskusji plenarnej, gdzie dominować będzie tematyka współpracy samorządów planujemy panel pod tytułem  „Biznes, Innowacje, Zielona Gospodarka”.  Grodzisk Mazowiecki jest bardzo dobrym miejscem  do dyskusji na ten temat: to jedno z najszybciej rozwijających się miast średniej wielkości  w Polsce.

Nasza inicjatywa ma służyć  procesom wymiany doświadczeń i wzajemnemu poznaniu narodu polskiego i austriackiego. Jako cegiełka – nasz skromny wkład – w umacnianie UE
i przyjaźni  narodów Europy poprzez  umocnienie samorządności w Polsce w oparciu
o doświadczenia austriackie. a także – mamy nadzieje – samorządów austriackich wzbogacanych o nowatorskie nasze polskie, koncepcje i doświadczenia.

Jednostki samorządu terytorialnego dysponują ogromnymi zasobami doświadczeń
i jednocześnie potrzeb w każdej sferze: od kwestii polityki społecznej, rozwoju kultury poprzez gospodarkę komunalną , kwestie „smart miasta” po rozwój przedsiębiorczości
i innowacyjności jako czynnika zapewniającego udział społeczności w procesach rozwojowych. Tworzą te jednostki – w każdym z naszych państw – przestrzeń społeczno-kulturalną i gospodarczą, tworzą tzw. małe ojczyzny.

 Wymiana informacji i doświadczeń, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów, stanowiące istotę koncepcji naszego Forum., pomogą w umacnianiu więzi pomiędzy naszymi lokalnymi społeczeństwami i instytucjami w naszych państwach co w dalszej perspektywie będzie służyło lepszemu poznaniu i współpracy naszych narodów
w ramach Unii Europejskiej. 

W rezultacie wpisujemy się z naszym FORUM w proces przeciwdziałania przeróżnym nacjonalizmom drążącym życie społeczno-polityczne naszych krajów i kontynentu. Jednocześnie nasza inicjatywa nie ma jakichkolwiek barw politycznych. Ma służyć  procesowi zbliżania się społeczeństw w granicach wspólnej Europy.

Oprac. Andrzej Karliński
Wiceprezes Zarządu Głównego TPA