6 kwietnia 2019

Obradował Walny Zjazd Delegatów TPA

6 kwietnia 2019 r. obradował w Warszawie Walny Zjazd Delegatów (WZD). To najważniejsze wydarzenie w życiu Towarzystwa odbywa się co cztery lata. Poprzedni Zjazd odbył się
w Warszawie 18 kwietnia 2015 r. W okresie poprzedzającym WZD członkowie Towarzystwa skupieni w oddziałach dokonali wyboru delegatów na Zjazd, którzy obradowali wspólnie
z członkami władz naczelnych Towarzystwa wybranymi na poprzednim Walnym Zjeździe Delegatów. Zjazd dokonał podsumowania czteroletniej działalności Towarzystwa – zarówno Zarządu Głównego jak i oddziałów. Prezes prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, w imieniu ustępującego Zarządu Głównego, wyraził słowa podziękowań dla działaczy
w oddziałach Towarzystwa za ich społeczną działalność przynoszącą coraz lepsze rezultaty. Obradom przewodniczył Wiceprezes Zarządu Głównego, mgr Lubomir Wędzicha. W dyskusji, w której głos zabrali mgr  Lubomir Wędzicha,  mgr Irena Szcześniak,  dr Bogumiła Kmieć, mgr Dorota Przybyła, mgr Danuta Samsel, mgr inż. Bogdan Major, dr Elżbieta Muciek i mgr Waldemar Kaźmierczak, dzielono się doświadczeniami z pracy oddziałów. Podnoszono wagę działań mających na celu włączenie do działalności Towarzystwa młodzieży, między innymi poprzez tworzenie Kół Młodzieży przy oddziałach Towarzystwa. Wskazywano także na potrzebę lepszej współpracy z Austriackim Forum Kultury, dzięki której więcej imprez organizowanych przez Forum mogłoby gościć na terenie działania oddziałów Towarzystwa. Sekretarz Generalny Towarzystwa, mgr Janusz Gast poinformował o szczegółach dotyczących jubileuszu 60-lecia powstania Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Główne obchody będą miały miejsce na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 16 listopada 2019 r. Członkini Głównej Komisji Rewizyjnej, Irena Szcześniak, odczytała Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej. Przyjęto Informację o działalności Zarządu Głównego TPA w okresie od Walnego Zjazdu Delegatów w dniu 18 kwietnia 2015 r. do Walnego Zjazdu Delegatów
w dniu 6 kwietnia 2019 r.
oraz udzielono absolutorium ustępującym członkom Zarządu Głównego. Uczestnicy Zjazdu przyjęli Uchwałę Programową Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Warszawie w dniu 6 kwietnia 2019 r. Wybrano nowe władze naczelne Towarzystwa, to jest Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną.