7 czerwca 2018

Odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Republika Austrii. Dzieje, współczesność, relacje polsko-austriackie”.

Zgodnie z zapowiedzią, 7 czerwca 2018 r., w Sali Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie odbyła się powyższa ogólnopolska konferencja naukowa. Organizatorem konferencji byli Wyższa Szkoła Menedżerska, Katedra Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych i Administracji oraz Zarząd Główny Towarzystwa Polsko – Austriackiego. Należy podkreślić, że konferencja była jedną z inicjatyw Towarzystwa nawiązujących do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy utworzenia pierwszej Republiki Austriackiej. Jej uczestnicy otrzymali wydawnictwo pt. „Republika Austrii. Dzieje, współczesność, relacje polsko-austriackie 1918–2018” pod redakcją naukową Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego, prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego, zawierające referaty zgłoszone na konferencję przez autorów reprezentujących osiem środowisk akademickich. Należy to uznać za duży sukces. Nierzadko wydawnictwa takie są dopiero pokłosiem konferencji naukowej. Zawdzięczamy to dużej życzliwości Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej, która była wydawcą publikacji, prof. dr hab. Stanisława Dawidziuka. Magnificencja, obok Jego Ekscelencji Ambasadora Austrii w Warszawie, dr Wernera Almhofera objęli patronat honorowy nad konferencją.

Otwarcia konferencji dokonał Jego Magnificencja Rektor WSM, prof. dr hab. Paweł Czarnecki.

Przywitał on wszystkich uczestników konferencji, to jest pracowników naukowych z całej Polski i studentów WSM a zwłaszcza Jego Ekscelencję Ambasadora Austrii w Warszawie, dr Wernera Almhofera. Ambasador Austrii włączył się swoim wystąpieniem w program merytoryczny konferencji. Wskazał na szereg dat ważnych dla historii jego kraju, począwszy od 1848 r. Kolejno głos zabrał Jego Ekscelencja Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej, prof. dr hab., Stanisław Dawidziuk.

Pierwszej sesji przewodniczył prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski. Drugiej sesji – prof. nadzw. dr hab. Wanda Jarząbek.

Dzięki temu, że uczestnicy konferencji otrzymali wydawnictwo zawierające treści referatów, można było ograniczyć wystąpienia ich autorów do 15 minut.

Trudno przeceniać dorobek konferencji, ale oprócz przypomnienia znanej już problematyki dotyczącej tematyki konferencji przedstawiono na niej nowe wątki podjęte przez polskie środowiska naukowe. To stanowi też o jej wartości. Może w przyszłości udałoby się doprowadzić do dyskusji na tematy omawiane na konferencji uczonych z Polski i Austrii?

Komitet Naukowy konferencji stanowili:

1.Prof. dr hab. Genowefa Grabowska Dziekan WNSiA – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
2.Prof. nadzw. dr hab. Wanda Jarząbek – Instytut Studiów Politycznych PAN
3.Prof dr hab. Władysław Kucharski – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
4.Prof. dr hab. Józef Smoliński Uniwersytet im Jana Kochanowskiego w Kielcach
5.Prof. dr hab. Henryk Stańczyk – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
6. Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
7.Ks. prof. dr hab. Edward Walewander – Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

Komitet Organizacyjny :

1.Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski
2.Doc. dr Kiejstut Szymański
3.Dr Aleksandra Chyc
4.Mgr Patrycja Jurkowska
5.Mgr Magdalena Furmaniak

Oprac. Stanisław Szumski
Zdjęcia Janusz Gast